Strona Główna
Aktualności

Informacja dowody osobiste

Email Drukuj PDF

WAŻNA INFORMACJA


             W związku z wdrożeniem dowodów z warstwą elektroniczną, w dniach 1 – 3 marca 2019 r. nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

 

Oznacza to, że w tych dniach nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodu osobistego.

 

Ogłoszenie przetarg na sprzedaż nieruchomości Rytele Święckie

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

Nr 5/2019

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

będącej własnością Gminy Kosów Lacki

           Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jedn. tekst. Dz. U. z 2018r., poz. 994/, art. 28 , art. 37 ust.1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U z 2018r. poz. 2204 z późn.zm./, § 3 ust.1, § 6, § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz. U z 2014r., poz. 1490/ zarządza się co następuje:

§ 1

 

  1. 1.Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów Lacki, stanowiącej działkę gruntu położną w obrębie wsi Rytele Święckie gm. Kosów Lacki oznaczoną nr ewid. 237 o powierzchni 0,85 ha .
  2. 2.Zatwierdzam ogłoszenie o przetargu, które stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
  3. 3.Regulamin przetargu, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

 

     Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 3

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                          

 

 

 

           BURMISTRZ

 

           Jan Słomiak

PLIKI DO POBRANIA

 

Złote Gody 2019

Email Drukuj PDF

"Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie... "

14 lutego 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji odbyło się uroczyste  spotkanie podczas którego Jubilaci zostali odznaczeni przez Pana Burmistrza Jana Słomiaka medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.  Po dekoracji medalami zastąpiło złożenie życzeń i gratulacji.  Najlepsze życzenia szacownym Jubilatom złożyli Burmistrz Miasta i Gminy - Jan Słomiak oraz Daniela Prokopczuk - Z-ca  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kosowie Lackim.Po oficjalnej części dla Jubilatów wystąpiły wokalistki oraz kabaret działający przy MGOK.
Nie zabrakło również Kapeli Sterdyniacy, która pięknie powitała Pary Marszem Mendelsona oraz przygrywała podczas poczęstunku.
Jeszcze raz Wszystkim Parom składamy najserdeczniejsze życzenia

Zdjęcia z uoczystości

/M-GOK/

 

E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Email Drukuj PDF

Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.

Elektronizacja akt

Obecnie dokumentację pracowniczą przechowujesz w formie papierowej. Od stycznia będziesz mógł decydować w jakiej formie chcesz ją przechowywać – papierowo, czy elektronicznie. Będziesz też mógł zmienić wcześniej przyjętą formę przechowywania akt pracowniczych.

Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze jako pracodawca czy zleceniodawca będziesz przechowywał 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

Dla pracowników, których zatrudniłeś po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r. możesz skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat ale tylko jeśli spełnisz dodatkowe warunki, które wynikają z ustawy tj.:

  • przekażesz do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) oraz
  • raport informacyjny (ZUS RIA).
  • Więcej informacji
 


Strona 5 z 162
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama