Strona Główna
Aktualności

Powszechny Spis Rolny

Email Drukuj PDF

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

 1. 1.Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia
  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
 2. 2.Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
  1. 1)pełnoletnich;
  2. 2)zamieszkałych na terenie danej gminy;
  3. 3)posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. 4)posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. 5)które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. 3.Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie
  to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 4. 4.Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. 5.Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca2020 r.
 6. 6.Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
 7. 7.Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020
  i złożył stosowne oświadczenie.
 8. 8.Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji
  e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 9. 9.Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych
  w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 10. 10.Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 11. 11.Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”
  (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
 12. 12.GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-- W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.
 13. 13.Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

 

 1. 14.Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 2. 15.Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden
  z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 3. 16.Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  1. a.po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  2. b.po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

 

 1. 17.Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 2. 18.Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.
 

Zbiórka folii rolniczych

Email Drukuj PDF

Zbiórka folii rolniczych

Informujemy mieszkańców Gminy Kosów Lacki, uczestniczących w programie usuwania folii rolniczych z gospodarstw rolnych, którzy złożyli do Urzędu Miasta i Gminy stosowne wnioski i tym samym zobowiązali się do zdania odpadów pochodzących z działalności rolniczej,o konieczności:

1) oddzielnego składowania i sortowania odpadów na niżej wymienione grupy:

- folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem, mogą też być razem worki po nawozach, ale nie typu Big-Bag),

- folia z pryzm (czarna i czarno-biała może być razem),

- Big- Bag (tylko Big-Bag),

- siatki i sznurki (zabrana zostanie tylko ilość wskazana we wniosku).

2) prawidłowego przygotowania odpadów polegającym na:

- NIE wkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big-Bagów innych odpadów takich jak opony, sianokiszonka, śmieci itp.,

- usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi.

Dopuszczalne są śladowe ilości zabrudzeń ziemią.

3) załadunku odpadów zgodnie z oznaczeniem  kontenera lub samochodu, stosując się do poleceń obsługi odbierającej odpady.

W celu umożliwienia uczestnikom programu odpowiedniego przygotowania odpadów do odbioru ustala się, że harmonogram odbioru będzie realizowany od 17 czerwca 2020 r. Prosimy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu spisania protokołu.

Nie będzie odbierana folia nieposegregowana, ponieważ kwalifikuje się ona do odpadów zmieszanych, które nie są objęte programem. Takie odpady właściciele gospodarstw rolnych będą zmuszeni wywieźć na własny koszt.

Rolnicy zobowiązani są do transportu odpowiednio posegregowanych odpadów na targowicę w Kosowie Lackim.

miejscowości

data

godziny

Dębe, Stara Maliszewa, Nowa Maliszewa, Guty, Wólka Okrąglik, Wólka Dolna, Jakubiki, Rytele Świeckie, Bojary, Krupy, Tosie

17.06.2020 (środa)

09.00-15.00

Nowa Wieś, Łomna, Telaki, Buczyn Dworski,
Nowy Buczyn, Buczyn Szlachecki, Dybów

18.06.2020 (czwartek)

09.00-15.00

Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Włościańska, Wyszomierz, Grzymały, Sągole, Kutyski, Trzciniec Duży, Trzciniec Mały, Żochy

19.06.2020 (piątek)

09.00-15.00

Kosów Lacki, Kosów Ruski, Kosów Hulidów, Henrysin, Albinów

22.06.2020 (poniedziałek)

09.00-15.00

 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Email Drukuj PDF

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

 

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.   z 2020r. poz.713), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miasta i Gminy Kosów Lacki raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Termin sesji ustalono na dzień 9 czerwca 2020 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Do pobrania: 

RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 

Informacja 

Zgłoszenie udziału w debacie

Poprawiony: poniedziałek, 08 czerwca 2020 13:32
 

30 lat samorządu

Email Drukuj PDF

 


Strona 9 z 211
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama