Strona Główna
Aktualności

Dzień Dziecka 2019 w MGOK

Email Drukuj PDF

Gala Tempo i Gminny Dzień Dziecka

2 czerwca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Gala Taneczna zespołu tanecznego TEMPO. Prowadzona przez instruktor Iwonę Wyszomierską grupa obchodzi w tym roku dwudziestolecie swojego istnienia. Te dwie dekady przechodzą do historii jako pasmo wielu sukcesów, na które złożyły się wyniki osiągane przez wiele roczników kosowskich (i nie tylko) uczniów.
Imprezę otworzyli krótkim słowem wstępnym Burmistrz Jan Słomiak, dyrektor MGOK Ewa Rutkowska oraz Iwona Wyszomierska.
Podczas Gali zaprezentowali się zarówno przedszkolacy - Motylki i Słoneczka, jak i profesjonalne już poszczególne grupy wiekowe zespołu Tempo. Iwona Wyszomierska postarała się, aby zgromadzona publiczność miała okazję zobaczyć taneczne przedstawienia początkujących dzieci (m.in. Zumba Kids Ceranów) oraz tych, którzy reprezentują Kosów na prestiżowych konkursach i zdobywają na nich najwyższe laury.

Występy tancerzy przeplatały się z młodymi artystami odkrywającymi i szlifującymi swe talenty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury pod czujnym okiem Andrzeja Tchórzewskiego. Znaleźli się wśród nich: Marysia Zyśk, Gabrysia Pankiewicz, Weronika Karendys, Marysia Skarżyńska, Ala Sarna, Julita Kurowicka, Martyna Zielińska, Eliza Kryczka, Zuzia Marchel, Oliwia Jakubaszek, Klaudia Toruszewska.
Obok sceny plenerowej, na której odbywały się prezentacje, ustawił się skromny plac zabaw dla dzieci, który jednak zyskał duże grono admiratorów.
Na zakończenie burmistrz rozdał wszystkim dzieciom słodkie upominki.

Do zobaczenia za rok!

Dzień Dziecka 2019 - ZDJĘCIA

 

Szkolenia J@ w Internecie w maju

Email Drukuj PDF

      Za nami bardzo intensywny miesiąc… Grono  uczestników szkoleń z programu ,,J@ w internecie” powiększyło się o kolejne zadowolone osoby. Za nami szkolenia z modułów ,, Kultura w sieci”, ,,Działam w sieciach społecznościowych” ,,Rodzic w sieci” oraz ,,Moje finanse i transakcje w sieci”.  W sumie przeszkolonych zostało już 76 osób.  

    Serdecznie zapraszamy chętne osoby do zapisów na szkolenia. Przed nami szkolenia z modułów

 ,,Mój biznes w sieci” przeznaczony jest dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu ale również do działających już właścicieli firm które nie zatrudniają profesjonalnej obsługi do promocji, marketingu, sprzedaży i zaopatrzenia w sieci.

 ,,Rodzic w sieci” przeznaczony jest dla rodziców którzy chcą być przewodnikami swoich dzieci w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci.

 ,,Rolnik w sieci”  uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak i gdzie znaleźć przydatne informacje, aplikacje i e-usługi skierowane dla rolników. Zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi i nauczą się bezpiecznie z nich korzystać.

,,Działam w sieciach społecznościowych” uczestnicy szkolenia poznają filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych .

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Ja  w internecie” przeznaczone są dla wszystkich mieszkańców Gminy Kosów Lacki, którzy ukończyli 25 rok życia. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku a operatorem projektu jest Fundacja Legalna Kultura. Zapisy na szkolenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki. 

Zdjęcia z przeprowadzonych szkoleń

 

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Email Drukuj PDF

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

•   ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

•   jest nieskazitelnego charakteru,

•   ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,

•   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

•   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

•   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

•   osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

•   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń

•   adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,

•   duchowni,

•   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

•   funkcjonariusze Służby Więziennej,

•   radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1.informację z Krajowego Rejestru Karnego,

2.oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3.oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5.Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

1.aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162§ 3 u.s.p.)-jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn.zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zwartymi w Rejestrze,

2.imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 6 u.s.p.).

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).

Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się odpowiednim Radom Gmin.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa 9art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA (władza rodzicielska)


Poprawiony: środa, 29 maja 2019 09:51
 


Strona 10 z 179
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama