Strona Główna
Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

Nr 15/2019

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości

ZARZĄDZENIENr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lackiz dnia 8 kwietnia 2019 r.w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomościbędącej własnością Gminy Kosów Lacki

           Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jedn. tekst. Dz. U. z 2019r., poz. 506/, art. 28 , art. 37 ust.1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U z 2018r. poz. 2204 z późn. zm./, § 3 ust.1, § 6, § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz. U z 2014r., poz. 1490/ zarządza się co następuje:

§ 1

 

  1. 1.Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów Lacki, stanowiącej działkę gruntu położną w obrębie wsi Rytele Święckie gm. Kosów Lacki oznaczoną nr ewid. 237 o powierzchni 0,85 ha .
  2. 2.Zatwierdzam ogłoszenie o przetargu, które stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
  3. 3.Regulamin przetargu, stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

 

     Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 3

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                          

 

           BURMISTRZ

 

           Jan Słomiak

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Email Drukuj PDF

Kosów Lacki, dnia 11.04.2019r.
OSO.524.3.2019

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
                              

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

 

na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz 450)

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki do zgłaszania swoich kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert:

Więcej…
 

Zajęcia dodatkowe w MGOK

Email Drukuj PDF

zajecia dodatkowe 586x800

 

Otwarcie Otwarcie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół w Kosowie Lackim

Email Drukuj PDF

1 kwietnia otwarto gabinet stomatologiczny w Zespole Szkół w Kosowie Lackim w ramach 
Programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży
w szkołach w 2018 r.”
5 listopada 2018r. podpisano z Ministerstwem Zdrowia umowę o dofinansowanie utworzenia gabinetu.
Kwota dofinansowania wyniosła 81.100,00zł
Zakupiono z tych środków Unit stomatologiczny i pozostałe wyposażenie gabinetu oraz sfinansowano program edukacyjny n/t higieny jamy ustnej.

Więcej zdjęć

Poprawiony: poniedziałek, 01 kwietnia 2019 14:47
 


Strona 10 z 173
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama