Strona Główna
Aktualności

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego

Email Drukuj PDF

arrUwaga producenci rolni!!!

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego

 

Od 13 czerwca 2013 r. ulegną zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnicy będą mogli ubiegać się również o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej.

Zmiany te powstaną w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z 2013 r., poz. 615) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U. z 2013 r., poz. 616);

 

Przypominamy jednocześnie, że do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłatami objęty jest materiał siewny - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupiony i zużyty do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.

Stawki dopłat wynoszą: 100 zł/ha dla zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych 160 zł/ha dla roślin strączkowych oraz 500 zł/ha dla upraw ziemniaka. Pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest bezpłatna aplikacja ELF, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie ww. dopłaty.

 

Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.Iwona Ciechan

Rzecznik Prasowy

Agencja Rynku Rolnego

 

II Piknik Integracyjny

Email Drukuj PDF

p1700592W sobotę 1 czerwca w Kosowie Lackim odbył się „II Piknik integracyjny dla dzieci i młodzieży” z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oddz. przy Parafii NNMP w Kosowie Lackim. Na placu przed M-GOK już od godz. 10.00 dzieci i młodzież mogły bezpłatnie korzystać z Wesołego Miasteczka (euro- bungie, dmuchana zjeżdżalnia, trampoliny, kule wodne), które specjalnie na ten cel ufundowały Zakłady Mięsne „Zakrzewscy” z Kosowa Lackiego.

Nie zabrakło również gier, zabaw i konkursów z nagrodami, które poprowadziła młodzież z KSM na czele z Ks. Karolem Bieglukiem. O godz. 13.00 nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy gdzie dyrektor M-GOK Ewa Rutkowska ciepło powitała licznie przybyłe dzieci i młodzież i przekazała życzenia od Burmistrza p. Jana Słomiaka, który ze względów rodzinnych nie mógł być obecny na pikniku, następnie Proboszcz Parafii Ks. Kanonik Tomasz Pełszyk złożył wszystkim dzieciom życzenia od serca i pobłogosławił wszystkich zgromadzonych. Dzięki materiałom przekazanym od Rzecznika Praw Dziecka oraz Organizacji UNICEF odbyły się Happeningi związane z tematyką praw dziecka mające na celu przybliżenie mieszkańcom istoty praw dziecka zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz miała miejsce Uliczna Konwencja o Prawach Dziecka – na ścianie frontowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury został zawieszony pusty banner, na którym młodzież wypisywała prawa dziecka a następnie proszono mieszkańców o złożenie podpisów pod Konwencją. Dodatkowym uatrakcyjnieniem imprezy był pokaz OSP Kosów Lacki, gdzie strażacy specjalnie dla naszych milusińskich udostępnili do zwiedzania wóz bojowy wraz z osprzętem a także chętnie odpowiadali na pytania związane z pracą strażaka. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się również kącik malowania twarzy, o czym świadczyły uśmiechnięte buźki i dobry humor oczekujących w długiej kolejce, a także warsztaty plastyczne i pokaz baniek mydlanych

Poprawiony: wtorek, 04 czerwca 2013 11:06 Więcej…
 

Zarządzenie 11/2013

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 11/2013

  Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2013 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XVII/100/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych
  z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem.
 2. 2.Szczegółowy zakres zadania, zasady składania ofert i kryteria oceny określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
Więcej…
 

Zarządzenie 10/2013

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 10/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2013 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XVII/100/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych
  w zakresie:
  1. 1)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez kultywowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i regionalnych,
  2. 2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez organizację spotkań, warsztatów itp.,
  3. 3)edukacji, oświaty i wychowania poprzez edukację kulturalna i artystyczną oraz wspieranie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.
 2. 2.Zasady składania ofert i kryteria oceny określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

Więcej…
 


Strona 161 z 176
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama