Strona Główna
Aktualności

Wyniki konkursów na realizację zadań publicznych

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 15/2013

  Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 26 czerwca 2013r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2013 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku
z zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 maja 2013r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2013r. oraz zarządzeniem Nr 11/2013 Burmistrza Miasta
i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2013r., zarządza się, co następuje:

§1

  1. 1.Ogłaszam wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
  2. 1)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez kultywowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i regionalnych,
  3. 2)działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez organizację spotkań, warsztatów itp.,
  4. 3)edukacji, oświaty i wychowania poprzez edukację kulturalna i artystyczną oraz wspieranie działalności placówek wychowania pozaszkolnego,
  5. 4)organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem.
    1. 2.Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz
      z kwotą dotacji, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                       Burmistrz

                 Miasta i Gminy

                    

                   Jan Słomiak

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 26 czerwca 2013r.

 

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą dotacji.

 

L.p.

Podmiot składający ofertę

Cel dotacji, nazwa zadania

Kwota dotacji (zł)

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej poprzez kultywowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i regionalnych,

„Pomniki historii – pokoleniom”

4000,00

2

Stowarzyszenie Kosowski Klub Seniora

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez organizację spotkań, warsztatów itp.,

„Zwiedzaj i baw się razem z nami”

3000,00

3

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Gminy Kosów Lacki

edukacji, oświaty i wychowania poprzez edukację kulturalna i artystyczną oraz wspieranie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.

„O Kosowie można różnie…”

3000,00

4

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

organizacji wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem

„Lato z Caritas”

12000,00

 

 

Между "дэвид айк книги скачать бесплатно" деревьями понемногу разрушались надгробия и мавзолеи, а вдали была видна покосившаяся городская стена, сложенная из серого камня.

Но, перестав быть в описываемом пространстве-времени сверхскоростным пилотом, Ильин театр так и не полюбил.

Я продолжал идти, расстояние между нами сокращалось.

Билли ножом полоснул противника по щеке.

Рекламный щит, вывешенный на стене, гласил, что только здесь клиенту гарантирован полный ассортимент волшебных талисманов.

Я решил следовать по пути наименьшего сопротивления, и напор толпы переносил меня с одной дорожки на другую в "скачать русский реп альбомами" течение, вероятно, минут десяти, прежде чем ослаб, спал, позволил мне снова принимать решения по своему усмотрению.

Poprawiony: sobota, 28 września 2013 21:12
 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Mieszkańcy Gminy Kosów Lacki są zobowiązani do składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 07 czerwca 2013r. do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pok. Nr 4.

Ustawowy termin składania deklaracji upłynął z dniem 31 marca 2013r.

Data  07 czerwca 2013r. jest datą ostateczną składania deklaracji.

Stawka wynosi 7zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady odbierane w sposób selektywny.

Stawka wynosi 14zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady odbierane w sposób nieselektywny.

W przypadku nie złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Poprawiony: środa, 05 czerwca 2013 08:16
 

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego

Email Drukuj PDF

arrUwaga producenci rolni!!!

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego

 

Od 13 czerwca 2013 r. ulegną zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnicy będą mogli ubiegać się również o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej.

Zmiany te powstaną w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z 2013 r., poz. 615) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych (Dz. U. z 2013 r., poz. 616);

 

Przypominamy jednocześnie, że do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłatami objęty jest materiał siewny - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupiony i zużyty do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r.

Stawki dopłat wynoszą: 100 zł/ha dla zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych 160 zł/ha dla roślin strączkowych oraz 500 zł/ha dla upraw ziemniaka. Pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest bezpłatna aplikacja ELF, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie ww. dopłaty.

 

Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.Iwona Ciechan

Rzecznik Prasowy

Agencja Rynku Rolnego

 

II Piknik Integracyjny

Email Drukuj PDF

p1700592W sobotę 1 czerwca w Kosowie Lackim odbył się „II Piknik integracyjny dla dzieci i młodzieży” z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oddz. przy Parafii NNMP w Kosowie Lackim. Na placu przed M-GOK już od godz. 10.00 dzieci i młodzież mogły bezpłatnie korzystać z Wesołego Miasteczka (euro- bungie, dmuchana zjeżdżalnia, trampoliny, kule wodne), które specjalnie na ten cel ufundowały Zakłady Mięsne „Zakrzewscy” z Kosowa Lackiego.

Nie zabrakło również gier, zabaw i konkursów z nagrodami, które poprowadziła młodzież z KSM na czele z Ks. Karolem Bieglukiem. O godz. 13.00 nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy gdzie dyrektor M-GOK Ewa Rutkowska ciepło powitała licznie przybyłe dzieci i młodzież i przekazała życzenia od Burmistrza p. Jana Słomiaka, który ze względów rodzinnych nie mógł być obecny na pikniku, następnie Proboszcz Parafii Ks. Kanonik Tomasz Pełszyk złożył wszystkim dzieciom życzenia od serca i pobłogosławił wszystkich zgromadzonych. Dzięki materiałom przekazanym od Rzecznika Praw Dziecka oraz Organizacji UNICEF odbyły się Happeningi związane z tematyką praw dziecka mające na celu przybliżenie mieszkańcom istoty praw dziecka zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz miała miejsce Uliczna Konwencja o Prawach Dziecka – na ścianie frontowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury został zawieszony pusty banner, na którym młodzież wypisywała prawa dziecka a następnie proszono mieszkańców o złożenie podpisów pod Konwencją. Dodatkowym uatrakcyjnieniem imprezy był pokaz OSP Kosów Lacki, gdzie strażacy specjalnie dla naszych milusińskich udostępnili do zwiedzania wóz bojowy wraz z osprzętem a także chętnie odpowiadali na pytania związane z pracą strażaka. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się również kącik malowania twarzy, o czym świadczyły uśmiechnięte buźki i dobry humor oczekujących w długiej kolejce, a także warsztaty plastyczne i pokaz baniek mydlanych

Poprawiony: wtorek, 04 czerwca 2013 11:06 Więcej…
 


Strona 170 z 185
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama