Strona Główna

ZAWIADOMIENIE

Email Drukuj PDF

ZAWIADOMIENIE


               O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
               ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD
1 stycznia 2016 r.

 

 

            Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zawiadamia, że z dniem 1stycznia 2016 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym opłaty od 1 stycznia 2016 r. wynoszą:

        opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 6,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

        opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób nieselektywny pozostaje bez zmian 12,00zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

Zmiana stawki opłaty nastąpiła w związku z podjętą uchwałą przez Radę Miasta i Gminy Kosów Lacki:

        Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty,

do wysokości stawki obowiązującej od dnia 1 stycznia 2016 r.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama