Strona Główna

Formy pomocy

Email Drukuj PDF
Spis treści
Formy pomocy
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
Stypendia szkolne
Dodatki mieszkaniowe
Wszystkie strony

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 


Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

•         ubóstwa
•         sieroctwa
•         bezdomności
•     bezrobocia
•         niepełnosprawności
•         długotrwałej lub ciężkiej choroby
•         przemocy w rodzinie
•         potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
•         potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
•          bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
•          trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
•         trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
•         alkoholizmu lub narkomanii
•         zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
•         klęski żywiołowej lub ekologicznejPoprawiony: środa, 23 grudnia 2015 15:11  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama