Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Email Drukuj PDF

                                                       Kosów Lacki, dn. 09.12.2019 r.

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

Ul. Kolejowa 2

 

OSO.426.5.2019

 

                       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych.                      ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

 

I. Zamawiający:

Gmina Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki

tel. 257879105, fax. 257879038, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki reprezentujący Gminę Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi trenerskiej Miejsko Gminnego Klubu Sportowego KOSOVIA Kosów Lacki w 2020 r.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

-   prowadzeniu treningów sekcji piłki nożnej juniorów w wymiarze 16 godz. miesięcznie

-   administrowaniu działalności klubu, prowadzenie bieżącej dokumentacji

-   dokonywaniu niezbędnych zgłoszeń i rejestracji klubu i drużyn piłkarskich na zawody                                                                              

   i turnieje w OZPN oraz u innych podmiotów w zależności od potrzeb,

- zapewnieniu opieki nad niepełnoletnimi piłkarzami podczas przejazdów na zawody

   sportowe do innych miejscowości oraz w trakcie ich trwania

- rekrutacji zawodników

- utrzymywaniu w odpowiednim stanie boisk sportowych na stadionie miejskim przy ul. Kościelnej 20 wykonywanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych tj. koszenie i nawożenie trawy na bieżąco , wałowanie płyt boiska

( sprzęt oraz materiały eksploatacyjne Zamawiającego )

 

- dokonywaniu przeglądów infrastruktury stadionu pod kątem bezpieczeństwa osób  korzystających oraz zgłaszanie Zleceniodawcy wszelkich jej uszkodzeń i awarii ,

- nadzorze nad stanem sanitarnym , technicznym oraz wyposażeniem pomieszczeń przekazanych do dyspozycji MGKS KOSOVIA w budynku przy ul. Kościelnej 20

- trosce o godne reprezentowanie gminy przez zawodników MGKS KOSOVIA przez zadbanie o wyposażenie w sprzęt , schludny wygląd zawodników oraz stosowne zachowanie podczas treningów i rozgrywek ,

- składaniu rocznych i okresowych sprawozdań z działalności klubu,

- promocji działalności MGKS KOSOVIA w gminie Kosów Lacki, a szczególnie poza

gminą: informacje dla mieszkańców, kibiców oraz mediów

 Komplet dokumentów do pobrania

III. Termin realizacji zamówienia:

       Usługę należy wykonać w terminie od 01.01.2020 r.   do 31.12.2020 r.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

  1. 1.Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje i niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
  2. 2.Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie , że posiadaod odpowiedzialności cywilnej związanej z pracą trenera - opiekuna
  3. 3.Zamawiający wymaga aby Wykonawca nie był karany karami za przestępstwa i karami dyscyplinarnymi

 

V . Wykaz dokumentów lub kopii dokumentów, które Wykonawca powinien złożyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu .

1.Kserokopie dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

2. Na potwierdzenie posiadania doświadczenia Wykonawca przedstawi wykaz realizowanych usług trenerskich w okresie nie dłuższym niż 3 lata od terminu składania ofert, w którym wskaże realizację przynajmniej jednej usługi trenerskiej przez okres minimum roku lub udokumentuje pracę na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego przez okres minimum 1 roku szkolnego. Do wskazanych w wykazie usług należy załączyć referencję podmiotu zlecającego lub Dyrektora szkoły. Jeśli Wykonawca świadczył bądź świadczy usługę na rzecz Zamawiającego nie musi załączać referencji .

3. Oświadczenia:

- o niekaralności za przestępstwa umyślne/ skarbowe ,

- o niekaralności karami dyscyplinarnymi,

- o posiadaniu / nie posiadaniu zdolności do czynności prawnych.

4. Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z pracą trenera - opiekuna. (brak wzoru oświadczenia jako załącznik)

 

VI. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki, pokój nr 1

do dnia 17.12.2019 r. do godziny 16:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2019 r. godz. 9:00

 

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną oraz trwale zespolone. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem.

5. Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć wszystkie dokumenty o których mowa w Rozdziale V , kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

     6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie   zawartości  bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres zamawiającego oraz opisane:

     „Oferta na usługę trenerską Miejsko Gminnego Klubu Sportowego KOSOVIA Kosów Lacki w 2020 r.” NIE OTWIERAĆ PRZED 18.12.2019 r. godz. 9:00

VIII. Ocena warunków udziału w postępowaniu

1.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w formule spełnia /nie spełnia.

2. Zamawiający na podstawie złożonych w ofercie dokumentów wymienionych w rozdziale V będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonych przez Zamawiającego w rozdziale IV warunków. W przypadku gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony. W przypadku gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za nie spełniony a oferta zostanie odrzucona , z zastrzeżeniem pkt.3

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale V do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez Wykonawcę wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Uprawnionymi pracownikami zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

          Grabowska Angelika

           Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki , 08-330 Kosów Lacki ,ul. Kolejowa 2

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty stosowane będzie kryterium

- cena (z VAT) ofertowa za całość wykonania przedmiotu zamówienia - 100%

 

 

W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

                                          Cena najniższa spośród złożonych ofert

      Otrzymane punkty = ------------------------------------------------------- x100

                                                 Cena badanej oferty

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

 

XI. Pozostałe informacje.

  1. 1.O wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej zamieści informację na własnej stronie internetowej www.kosowlacki.pl w terminie do 7 dni liczonych od daty otwarcia ofert.
  2. 2.Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta cenowa będzie najkorzystniejsza, w terminie uzgodnionym telefonicznie.

Warunkiem podpisania umowy jest okazanie najpóźniej w dniu podpisania polisy ubezpieczenia OC w zakresie świadczonych usług trenerskich i opiekuńczych

  1. 3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  2. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
  3. 5.W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO’’) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Załączniki do Zaproszenia :

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

3. Wzór oświadczenia kandydata o niekaralności przestępstwami umyślnymi i skarbowymi

4.Wzór oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych

5.Wzór oświadczenia o niekaralności karą dyscyplinarną

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                                       /-/

                                                                                          Jan Słomiak

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama