Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Część I - dostawa 2 (Dwóch) komputerów stacjonarnych; Część II – dostawa 1 (jednego) komputera przenośnego

Część I - dostawa 2 (Dwóch) komputerów stacjonarnych; Część II – dostawa 1 (jednego) komputera przenośnego

Email Drukuj PDF

Przedmiotem zamówienia jest: Część I - dostawa 2 (Dwóch) komputerów stacjonarnych; Część II – dostawa 1 (jednego) komputera przenośnego, w ramach projektu „Wsparcie na szkolnym starcie – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Kosów Lacki”, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-14-320/11-00 z dnia 30.03.2012r. realizowanego przez Gminę Kosów Lacki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 


 

Zespół Obsługi Szkół w Kosowie Lackim                                                                                                                Kosów Lacki, dn. 28.05.2012r.

 

Ul. Armii Krajowej 6

 

08-330 Kosów Lacki

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/2012

 

 

 

 

  1. I.ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

Zespół Obsługi Szkół w Kosowie Lackim

 

Ul. Armii Krajowej 6

 

08-330 Kosów Lacki

 

NIP 823-13-96-031, REGON: 710377809

 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.            Przedmiotem zamówienia jest: Część I - dostawa 2 (Dwóch) komputerów stacjonarnych; Część II – dostawa 1 (jednego) komputera przenośnego, w ramach projektu „Wsparcie na szkolnym starcie – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Kosów Lacki”, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-14-320/11-00 z dnia 30.03.2012r. realizowanego przez Gminę Kosów Lacki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 

2.            Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 

Część I- Komputer stacjonarny szt. 2

 

O minimalnych parametrach

 

Procesor: seria i3 lub szybszy

 

Pamięć RAM: 4GB lub więcej

 

Dysk twardy: 500 GB lub więcej

 

Karta graficzna: niezintegrowany układ graficzny 1024 MB RAM

 

Napęd optyczny: DVD-RW (lub DVD-RW z odtw. BlueRay

 

Czytnik kart: uniwersalny wbudowany czytnik kart odczytujący karty powyżej 4 GB

 

Audio: karta dźwiękowa, głośniki o mocy( RMS) min. 4 W

 

Klawiatura i mysz: standardowa klawiatura USB + mysz optyczna lub laserowa

 

Oprogramowanie:

 

a/ Windows 7 Professional

 

b/ Office 2010 ( w pakiecie: WORD, Excel. PowerPoint, )

 

 

 

Część II – Komputer przenośny szt. 1

 

Sprzęt podlegający zapytaniu powinien spełniać lub przewyższać poniższe parametry:

 

System operacyjny: Ms Windows 7

 

Procesor: i5-430M

 

Pamięć RAM: 4 GB DDR3

 

Ekran: 15” (może być większy) minimalna rozdzielczość 1280x800

 

HDD: 320 GB

 

Napęd optyczny: DVD-RW

 

Czytnik kart pamięci: xD, SD, MS-Pro, MMC, Memory Stick, SDHC

 

Komunikacja: LAN 1 Gbps, Bluetooth, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n

 

Interfejsy: 3x USB, ExpressCard

 

Czas pracy na bat.: 4 godz.

 

Oprogramowanie: Ms Office

 

W zestawie powinny również się znaleźć: torba na notebooka oraz mysz laserowa.

 

Całość objęta 3 letnią gwarancją. W razie naprawy trwającej dłużej niż 3 dni sprzęt zastępczy o podobnych parametrach.

 

 

 

4.            Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

5.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

                Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 06.06.2012 r.

 

 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

                Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

                Oferta powinna być:

 

                - opatrzona pieczątką firmową,

 

                - posiadać datę sporządzenia,

 

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

 

                - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.     Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faksem         na nr: 25 7879494, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zespół Obsługi Szkół w Kosowie Lackim ul. Armii Krajowej 6 do dnia 31.05.2012r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

 

2.     Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.06.2012r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.kosowlacki.pl

 

3.            Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

4.            Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

5.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

6.            Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kosowlacki.pl

 

VI. OCENA OFERT

 

                Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 

Część I

 

                1 - Cena 80%

 

                2- parametry podzespołów bazowych ( procesor, Pamięć RAM ) - 20%

 

Część II

 

                1 - Cena 100%

 

               

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kosowlacki.pl

 

 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Dorota Strzała pod numerem telefonu 25 7879494 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 

                Wzór formularza ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem z dnia …………………………………….. r. dotyczącym zapytania ofertowego Nr ………………………….

 

Część Nr …….

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

Zespół Obsługi Szkół w Kosowie Lackim

 

Ul. Armii Krajowej 6

 

08-330 Kosów Lacki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferowany sprzęt spełnia wymogi minimalne specyfikacji

 

Oferowany sprzęt:

 

Dokładna nazwa jednoznacznie weryfikująca komputer: ………………………………………………………………………………………………….

 

System operacyjny: .........................................................................................................................................................

 

Procesor: .........................................................................................................................................................

 

Pamięć RAM: .........................................................................................................................................................

 

HDD: .........................................................................................................................................................

 

Karta graficzna: …………..………………………………………………………………………………………………….

 

Napęd optyczny: .........................................................................................................................................................

 

Czytnik kart pamięci: .........................................................................................................................................................

 

Audio: ……….……………………………………………………………………………………………………..

 

Klawiatura i mysz:

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

Oprogramowanie:

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

Inne:

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Cena brutto: ………………………..zł. (Słownie……………………………………………..złotych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………                                                                                                                                                ………………………………………

 

Miejscowość i data                                                                                                                                                                                         pieczęć i podpis oferenta


Poprawiony: poniedziałek, 28 maja 2012 12:43  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama