Strona Główna

Zarządzenie 15/2021

Email Drukuj PDF

Zarządzenie 15/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 22 marca 2021r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1


Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomości rolne położone w obrębie wsi Tosie, Rytele Święckie, gm. Kosów Lacki, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do zarządzenia.


§ 2

Wykaz w którym mowa w § 1 podaję do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki i na stronie internetowej Gminy www.kosowlacki.pl oraz w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama