Strona Główna

Zarządzenie 11/2013

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 11/2013

  Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 28 maja 2013r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2013 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XVII/100/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 października 2012 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs, w formie wsparcia, na realizację zadań publicznych
  z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem.
 2. 2.Szczegółowy zakres zadania, zasady składania ofert i kryteria oceny określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Kosów Lacki oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.       

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

       Kosów Lacki

 

       Jan Słomiak

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 11/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 28 maja 2013r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w roku 2013

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), realizujące swoją działalność na terenie Gminy Kosów Lacki lub na rzecz jej mieszkańców, bez względu na siedzibę, zwane dalej organizacjami pozarządowymi lub organizacjami.

 1. 1.Rodzaj zadania

 

Wsparcie organizacji wypoczynku letniego w formie kolonii, dla dzieci i młodzieży
w wieku 11–16 lat pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem.

 

Turnus trwać będzie nie mniej niż 10 kolejnych dni.

 

Wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania w 2013r. wynosi 12 000 zł.

Wysokość środków wydatkowanych na realizację zadania w 2012r. wyniosła 12 000 zł.

 

 

2.    Termin i warunki składania ofert

 1. 1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, oferty konkursowej zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 2. 2.Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim,
  ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki lub przesyłać na wskazany adres,
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2013r. do godz. 1600 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w miejscu i czasie określonym
w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonej w ogłoszeniu o konkursie.

 1. 3.Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie
  z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób
  go reprezentujących.
 2. 4.Załączniki muszą spełniać wymogi ważności - muszą być zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy zostały wydane. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione wraz z datą. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

 

3.    Zasady przyznawania dotacji

 

 1. 1.Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie
  z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 2. 2.Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na rzecz jej mieszkańców.
 3. 3.Liczba uczestników projektu, dla których zostanie zorganizowany wypoczynek letni wynosi min. 20 osób. Szczegółowe warunki dotacji określi umowa.
 4. 4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej kwocie.
 5. 5.Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:

-       pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności na finansowanie zaległości i zobowiązań,

-       budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

-       działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

-       udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

-       pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowią niezbędny element w realizacji projektu),

-       działalność polityczną i religijną.

 1. 6.W przypadku klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych dotacje nie mogą być udzielone na:

-       wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,

-       wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,

-       transfer zawodnika z innego klubu sportowego,

-       zapłatę kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

-       zobowiązania klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

 1. 7.Dotacja może być przyznana jednemu lub podzielona na większą liczbę organizacji.
 2. 8.Podmiot dotujący nie jest związany wnioskowaną przez oferenta wysokością dotacji
  i może przyznać inną kwotę dotacji.
 3. 9.W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent dokona stosownej korekty kosztorysu oferty.
 4. 10.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty
  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

 

 1. 4.Termin i warunki realizacji zadania
 2. 1.Realizacja zadania ma nastąpić w okresie od dnia 01.07.2013r. do dnia 31.08.2013r.
  1. 2.Organizacja dotowana, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązana jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) w terminie do 30 dni od dnia zakończenia zadania.

 

 

 1. 5.Termin i kryteria wybory ofert
 2. 1.Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w drodze zarządzenia.
 3. 2.Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, ustala się termin 7 dni od otrzymania powiadomienia, na dostarczenie brakujących dokumentów lub poprawienie błędów. Oferty, które nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie lub co do których wyjaśnienia nie będą możliwe do przyjęcia, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Korekcie ani uzupełnieniu nie podlegają oferty złożone po terminie.
 4. 3.Oferty mogą być uzupełniane i poprawiane tylko na etapie oceny formalnej wniosków.
  1. 4.Przy wyborze najkorzystniejszych ofert bierze się przede wszystkim pod uwagę:

-       zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,

-       możliwości realizacji zadania przez organizację,

-       przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w porównaniu z zakresem rzeczowym zadania,

-       wielkość zadeklarowanego udziału środków własnych podmiotu lub środków pozyskanych z innych źródeł w stosunku do dotacji z budżetu miasta, która jest przeznaczona na wsparcie realizacji zadania,

-       dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań.

 1. 5.Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia zakończenia zbierania ofert.
 2. 6.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki
  w drodze Zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.
 3. 7.Burmistrz zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

Informacje w sprawach będących przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, tel. 25 7879105.

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama