Strona Główna

Wyniki konkursów na realizację zadań publicznych

Email Drukuj PDF

Zarządzenie Nr 15/2013

  Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 26 czerwca 2013r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2013 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku
z zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 maja 2013r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2013r. oraz zarządzeniem Nr 11/2013 Burmistrza Miasta
i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2013r., zarządza się, co następuje:

§1

  1. 1.Ogłaszam wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
  2. 1)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez kultywowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i regionalnych,
  3. 2)działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez organizację spotkań, warsztatów itp.,
  4. 3)edukacji, oświaty i wychowania poprzez edukację kulturalna i artystyczną oraz wspieranie działalności placówek wychowania pozaszkolnego,
  5. 4)organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem.
    1. 2.Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz
      z kwotą dotacji, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                       Burmistrz

                 Miasta i Gminy

                    

                   Jan Słomiak

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 26 czerwca 2013r.

 

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą dotacji.

 

L.p.

Podmiot składający ofertę

Cel dotacji, nazwa zadania

Kwota dotacji (zł)

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej poprzez kultywowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i regionalnych,

„Pomniki historii – pokoleniom”

4000,00

2

Stowarzyszenie Kosowski Klub Seniora

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez organizację spotkań, warsztatów itp.,

„Zwiedzaj i baw się razem z nami”

3000,00

3

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Gminy Kosów Lacki

edukacji, oświaty i wychowania poprzez edukację kulturalna i artystyczną oraz wspieranie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.

„O Kosowie można różnie…”

3000,00

4

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

organizacji wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki, pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem

„Lato z Caritas”

12000,00

 

 

Между "дэвид айк книги скачать бесплатно" деревьями понемногу разрушались надгробия и мавзолеи, а вдали была видна покосившаяся городская стена, сложенная из серого камня.

Но, перестав быть в описываемом пространстве-времени сверхскоростным пилотом, Ильин театр так и не полюбил.

Я продолжал идти, расстояние между нами сокращалось.

Билли ножом полоснул противника по щеке.

Рекламный щит, вывешенный на стене, гласил, что только здесь клиенту гарантирован полный ассортимент волшебных талисманов.

Я решил следовать по пути наименьшего сопротивления, и напор толпы переносил меня с одной дорожки на другую в "скачать русский реп альбомами" течение, вероятно, минут десяти, прежде чем ослаб, спал, позволил мне снова принимать решения по своему усмотрению.

Poprawiony: sobota, 28 września 2013 21:12  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama