Strona Główna

Sprzedaż nieruchomości

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIENr 2/2014

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości

będącej własnością Gminy Kosów Lacki

           Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jedn. tekst. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póź. zm./, art. 28 ust.2 , art.37 ust.1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U z 2010r. Nr 102, poz.651 z póź. zm./, § 3 ust.1, § 6, § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U Nr 207, poz.2108 z późn.zm./ zarządza się co następuje:

§ 1

 

  1. 1.Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kosów Lacki, stanowiącą działkę położną w obrębie miasta Kosów Lacki gm. Kosów Lacki oznaczoną nr ewid. 1317 o powierzchni 3,4122 ha .
  2. 2.Ustalam cenę wywoławczą w kwocie 500.000 zł netto plus 23% podatek VAT.

§ 2

 

  1. 1.Zatwierdzam regulamin przetargu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. 2.Zatwierdzam ogłoszenie o przetargu, które stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 4

 

     Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia czynię Zastępcę Burmistrza

 

§ 5

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                          

 

           BURMISTRZ

 

           Jan Słomiak

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Poprawiony: piątek, 14 lutego 2014 15:39  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama