Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gmina Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w Kosowie Lackim na działkach o nr ew. 81, 1342/11, 1342/12 1342/13,1342/4, 1342/5, 1342/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosów Lacki, ul. Ja

Gmina Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w Kosowie Lackim na działkach o nr ew. 81, 1342/11, 1342/12 1342/13,1342/4, 1342/5, 1342/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosów Lacki, ul. Ja

Email Drukuj PDF

Zamawiający                                                                       Kosów Lacki, dnia 07.10.2014 r.

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

tel. 25 787 91 05 fax.25 787 90 38

e mail : samorzą Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                      

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

 

I. Przedmiot zamówienia

Gmina Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w Kosowie Lackim na działkach o nr ew. 81, 1342/11, 1342/12

1342/13,1342/4, 1342/5, 1342/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosów Lacki,   ul. Jasna.

Do zaproszenia dołączamy przedmiar robót oraz kosztorys ślepy. Dokumentacja techniczna   w tym Projekt budowlany dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 

 

II. Termin realizacji zadania:

 

do 30.11.2014 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. spełniają następujące warunki

   a) posiadają wiedzę i niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

   b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

   d) są sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia

2. Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu

IV .Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Zamawiający uzna że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie złożonego oświadczenia , którego treść będzie zgodna z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia

2. Zamawiający uzna , że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli wykonawca oświadczy, że na czas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone w czasie wykonywania robót , a zwłaszcza osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem umowy oraz dołączy kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia osoby wskazanej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia .

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych   niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym realizację na podstawie złożonego oświadczenia , o którym mowa w ust.1

4. Zamawiający uzna , że Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu na podstawie oświadczenia zgodnie ze wzorem o którym mowa w ust.1

5. Zamawiający uzna , że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie złożonego oświadczenia o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia .                                                  

 

V. Sposób przygotowania oferty

1. Ofertę należy złożyć na piśmie na formularzu zgodnym z wzorem będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy oraz oświadczenia i kopie dokumentów

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do oferty

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4

- kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia kierownika budowy

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie   . W lewym górnym rogu umieścić dane wykonawcy nazwa, adres

Na kopercie opis

,, Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w Kosowie Lackim na działkach o nr ew. 81, 1342/11, 1342/12

1342/13,1342/4, 1342/5, 1342/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosów Lacki,  ul. Jasna”

                Nie otwierać przed dniem 14.10.2014  godz.10.05

VI. Sposób obliczenia ceny

 

3. Rozliczeń dokonuje się w PLN z dokładnością do 1 grosza.

4.Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost               z przedmiaru robót, dokumentacji projektowej jak również wszystkie pozostałe koszty np.:

   - utrzymania zaplecza robót,

- obsługi geodezyjnej, w tym powykonawczej,

- ubezpieczenia budowy przez wykonawcę,

- ewentualną naprawę uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi,       

- odszkodowania dla właścicieli gruntów za szkody spowodowane przez wykonawcę,   wynikłe przy realizacji robót,

- usunięcia kolizji z urządzeniami, drogami, itp. znajdującymi się w obrębie robót,

- związane z odbiorami wykonanych robót,

- wykonania dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji wykonanego odcinka sieci wodociągowej,

-  inne koszty wynikające z projektu umowy oraz zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Dopuszcza się zmianę podstaw kosztorysowych wyceny pod warunkiem, że zawarty w nich opis robót odpowiada opisowi robót wyszczególnionych w danej pozycji przedmiaru.

6.Jeżeli w opisie pozycji kosztorysowych wystąpią nazwy marek, w wycenie ofertowej można przyjmować wyroby równoważne innych producentów.

7. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, M, S, Ko, Z) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji.

8. Nie dopuszcza się stosowania tzw. opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych jak również do ogólnej ceny oferty).

 

VII. Miejsce składania ofert:

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

Ul. Kolejowa 2

VIII. Termin składania ofert:

       14.10.2014 r. godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2014 o gdz.10.05

Zainteresowanych wykonawców zapraszamy do udziału w otwarciu ofert

IX. Kryterium wyboru ofert:

 

Cena brutto - waga 100 %

X. Sposób dokonywania oceny złożonych ofert

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną brutto

 

XI. Z Wykonawcą, którego oferta złożona będzie zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia i będzie najkorzystniejsza Zamawiający podpisze umowę zgodnie z wzorem będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia .

 

XII. O wyborze Wykonawcy zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców , którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej

 

 

 

                                                                                       Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                     Kosów Lacki

                                                                                            /-/ Longina Oleszczuk

 

 

 

Załączniki do zaproszenia

 

1) Formularz ofertowy

2) Wzór umowy

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4)Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

5) Przedmiar robót

6)Kosztorys ofertowy ,,ślepy”

                                                                            

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama