Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

Email Drukuj PDF

Kosów Lacki, dnia 18.12.2014.

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

tel. 25 787 91 05 fax.25 787 90 38

e mail : samorzą Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                      

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

APROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

 

  

           Gmina Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej do zadania inwestycyjnego ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim w rejonie ulic: Długa, Spacerowa, Wspólna , Wiatraczna, Źródlana .

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej , uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień  i pozwoleń na realizację zadania inwestycyjnego ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim w rejonie ulic: Długa, Spacerowa, Wspólna , Wiatraczna, Źródlana” .

Szczegółowy zakres i formy dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (DZ. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
1. Zakres prac projektowych obejmuje:
- uzyskanie uproszczonego wypisu z ewidencji gruntów dla działek , przez które przebiega    kanalizacja,
- uzyskanie pisemnych zgód właścicieli działek na przebieg projektowanej inwestycji,

Uwaga! Zamawiający dostarczy Wykonawcy ( Projektantowi) aktualną mapę do celów projektowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

- uzgodnienie wstępnej koncepcji projektu z Zamawiającym
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze szczegółowymi rysunkami                  oraz wymaganymi dokumentami niezbędnymi do złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę oraz niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami - 5 egz.

Projekt powinien zawierać szczegółowy opis parametrów technicznych robót i technologii ich wykonania z podaniem obowiązujących norm i zastosowanych projektów typowych z uwzględnieniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto projekt powinien zawierać opracowania wszystkich występujących branż niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłowego funkcjonowania realizowanej inwestycji oraz przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego:
- kompletne projekty budowlane przepompowni branża sanitarna, technologiczna, budowlana, drogowa i elektryczna z zasileniem energetycznym i instalacją wewnętrzną z instrukcjami rozruchu i eksploatacji - po 5 egz.
- wykaz imienny zaprojektowanych przykanalików do poszczególnych obiektów (działek), ich długości z określeniem charakteru przeznaczenia (budownictwo mieszkaniowe lub inne),
- szczegółowe rozwiązania przekraczania przeszkód terenowych: istniejącego uzbrojenia terenu, ciągów komunikacyjnych, cieków wodnych (operat wodno - prawny), zagospodarowania terenu przepompowni itp.
- wykonania dokumentacji warunków gruntowo-wodnych do projektu budowlanego - 2 egz.
- informacja o planowanym przedsięwzięciu - 3 egz.
- raport oddziaływania na środowisko - 3 egz.
- studium wykonalności - 2 egz.
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż - 3 egz.
-informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz.
-przedmiar robót z podziałem na długość sieci i przyłącz włączonych do poszczególnych przepompowni, w układzie kosztorysowym wg. Katalogu Scalonych Nakładów Rzeczowych. W przypadku braku odpowiedniej tablicy KSNR lub KNR projekt winien dopuszczać analizę indywidualną w oparciu o tab. Katalogu - po 5 egz.
-kosztorys inwestorski z podziałem j. w. - 2 egz.
Projekt budowlano - wykonawczy ze wszystkimi opracowaniami powinien być również zamieszczony na nośniku elektronicznym i przekazany Zamawiającemu z kompletną dokumentacją.
2. Zakres projektowanej kanalizacji:
- długość projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej ok. 3 300 m

- liczba przepompowni - analiza własna projektanta

- prognozowana liczba przyłączy 40 ( +/- 5)

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych - na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację robót na jej podstawie. Dokumentacja w swojej treści powinna określać parametry techniczne zastosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz technologię robót w taki sposób, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji. Projektant zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, znaków wskazujących na producenta.

Do obowiązków wykonawcy, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, będzie też należał nadzór autorski, w tym udział w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych      w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania dot. rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71.32.00.00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71.32.20.00 - 1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

71.32.22.00 - 3 Usługi projektowania rurociągów.

II. Termin realizacji zadania:

 

1. Termin złożenia kompletnej dokumentacji projektowej do 30.05.2015 r.

 

2.Termin opracowania dokumentacji oznacza opracowanie dokumentacji budowlanych , uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, złożenie w imieniu zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz przekazanie Zamawiającemu w tym terminie opracowanych, bądź uzyskanych materiałów i dokumentów w ilości podanej opisie przedmiotu zamówienia

 

III. Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich oceny

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

   a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych                                         z   wykonaniem przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie Złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, którego wzór stanowi zał. Nr 4 do niniejszego zaproszenia.

b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli w Wykazie usług zrealizowanych w okresie 3 lat lub jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie Wykonawca wykonał przynajmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej zakończonej uzyskaniem pozwolenia na budowę przez podmiot na rzecz którego usługa była wykonywana o długości nie krótszej niż 2000 m z liczbą przyłączy nie mniejszą niż 30 oraz przynajmniej jedną przepompownią . . Mile widziane referencje Uwaga! Brak referencji nie będzie powodem odrzucenia oferty.

c )dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu umowy

     Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych (zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 2006 r. poz. 578 z późniejszymi zmianami)) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji.

   W celu potwierdzania spełniania warunku należy załączyć do oferty kserokopię dokumentów potwierdzających uprawnienia

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie następujących przesłanek

- w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty zapadło wobec nich prawomocne    orzeczenie sądu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

   - otwarto wobec nich likwidację lub ogłoszono upadłość ,

- złożyli oświadczenia niezgodne z prawdą

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy składają oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.

Ocena warunków udziału w postępowaniu

1. Zamawiający dokonana oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą w formule spełnia/ nie spełnia

2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów lub oświadczeń albo złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w określonym terminie. Nie złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

3.Zamawiający może również wezwać Wykonawcę w określonym terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych na udokumentowanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający pozostawia sobie prawo do poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich bez zawiadamiania Wykonawcy.

5. Oferty złożone po terminie składania ofert pozostaną bez rozpatrzenia i będą zwrócone Wykonawcy.

IV. Sposób przygotowania oferty    

1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem   czytelnym.

2.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Na ofertę składają się:

-wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1

- oświadczenie o zapoznaniu z wzorem umowy

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu

- kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia

- oświadczenie, że najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca będzie posiadał       ubezpieczenie OC w zakresie działalności związanej z realizacją przedmiotu umowy

4. Oferta oraz wymagane formularze oraz wymagane oświadczenia wymagają

podpisu Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta podpisana przez przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5.Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

6.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem

 

 

 

 

V. Termin , miejsce i sposób składania ofert

 

Oferty należy składać do dnia 9 stycznia 2015 godz.10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki , ul. Kolejowa 2 pokój nr 1.

Zaleca się aby oferta złożona była w zaklejonej kopercie z napisem ,, Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kosowie Lackim w rejonie ulic:: Długa, Spacerowa, Wspólna , Wiatraczna, Źródlana”. Nie otwierać przed dniem 09.01.2015 r. godz. 10.10

VI. Kryterium oceny ofert.

Kryteriami oceny ofert są ,,Cena” oraz ,,Termin związania ofertą”

1. Najniższa cena – 90 % wagi . Maksymalna liczba punktów w kryterium cena wynosi 90.

Liczba punktów będzie obliczona w sposób następujący:

Pc= (C n : Cb ) x 90 pkt

gdzie Pc – punktacja danej oferty w kryterium ,,cena”

Cn- cena oferty z najniższą ceną

Cb – cena oferty badanej

2. Termin związania ofertą - 10% wagi

Maksymalna liczba punktów przyznawanych w kryterium,, Termin związania ofertą” wynosi 10

Sposób przyznawania punktów

Termin związania ofertą mniej niż 30 dni - 0 pkt

Termin związania ofertą 30 dni – 5 pkt

Termin związania ofertą 60 dni - 10 pkt.

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty

Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania opisane w rozdziale III i która zdobyła największą sumę punktów poszczególnych kryteriów.

VIII. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami

1. Longina Oleszczuk- Tel.25 787 91 05, Tel. kom. 600 223 111 e mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Marcin Zieliński – młodszy referent Tel. 25 787 91 05,

e- mail: zieliń Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

IX. O wyniku postępowania zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożą swoje    oferty oraz opublikuje wynik na stronie internetowej .

X. Inne postanowienia

1.Wykonawca może zgłaszać uwagi do projektu umowy do dnia 07.01.2015 r.

2.Zamawiający o zgłoszonych uwagach powiadomi wszystkich zaproszonych do składania ofert.

3. Zamawiający pozostawia sobie prawo do nieuwzględnienia uwag

                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                   /-/ Jan Słomiak

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy- wzór

2. Projekt umowy

3. Oświadczenie o zapoznaniu z projektem umowy

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu

6. Wykaz usług na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia

 

(nazwa i adres oferenta)                                                                                                (miejscowość i data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załacznik nr 1

GMINA KOSÓW LACKI

UL. KOLEJOWA 2

08-330 KOSÓW LACKI

FORMULARZ OFERTY

Ja,

                                               imię i nazwisko osoby reprezentującej wykonawcę

 

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi : Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kosowie Lackim w rejonie ulic:: Długa, Spacerowa, Wspólna , Wiatraczna, Źródlana”

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia , za cenę :

Cena ofertowa netto: .........................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.....................................zł

Cena ofertowa brutto..........................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Cena oferowana wynika z załączonego kosztorysu ofertowego                                                                          

2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu oraz ofercie .

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia                     i realizacji przyszłego świadczenia umownego.                                                                                                                          

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na okres ………….. dni od upływu terminu składania ofert.                                                        

5. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):

Lp.

Nazwa dokumentu

Nr strony w ofercie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         (Podpis wykonawcy lub osoby upoważnione


                                                                                                              Załącznik nr 2

                                  Umowa nr FN. 3226. ….. .2015 ( Projekt)

W dniu ………….r. w Kosowie Lackim, pomiędzy:

Gminą Kosów Lacki, identyfikującym się NIP 8231560217, REGON 711582049

z siedzibą w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2 reprezentowaną przez: Burmistrza – Jana Słomiaka,

przy kontrasygnacie Skarbnika

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a …………………………………………………………………

reprezentowaną przez: …………………….zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych             (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz po dokonaniu rozeznania rynku zgodnie z Regulaminem zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro                    

§ 1

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej do zadania inwestycyjnego ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim w rejonie ulic: Długa, Spacerowa, Wspólna , Wiatraczna, Źródlana .

 

2. Zakres zleconej do wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

                                                                

         Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej , uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację zadania inwestycyjnego ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim w rejonie ulic: Długa, Spacerowa, Wspólna , Wiatraczna, Źródlana” .

Szczegółowy zakres i formy dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (DZ. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
1. Zakres prac projektowych obejmuje:

- uzyskanie uproszczonego wypisu z ewidencji gruntów dla działek , przez które przebiega   kanalizacja,
- uzyskanie pisemnych zgód właścicieli działek na przebieg projektowanej inwestycji,
Uwaga! Zamawiający dostarczy Wykonawcy ( Projektantowi) aktualną mapę do celów projektowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

- uzgodnienie wstępnej koncepcji projektu z Zamawiającym
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze szczegółowymi rysunkami                   oraz wymaganymi (dla każdego organu wydającego decyzję pozwolenia na budowę) do pozwolenia na budowę opiniami i uzgodnieniami - po 5 egz.

Projekt powinien zawierać szczegółowy opis parametrów technicznych robót i technologii ich wykonania z podaniem obowiązujących norm i zastosowanych projektów typowych z uwzględnieniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto projekt powinien zawierać opracowania wszystkich występujących branż niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłowego funkcjonowania realizowanej inwestycji oraz przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego:
- kompletne projekty budowlane przepompowni branża sanitarna, technologiczna, budowlana, drogowa i elektryczna z zasileniem energetycznym i instalacją wewnętrzną z instrukcjami rozruchu i eksploatacji - po 5 egz.
- wykaz imienny zaprojektowanych przykanalików do poszczególnych obiektów (działek), ich długości z określeniem charakteru przeznaczenia (budownictwo mieszkaniowe lub inne),
- szczegółowe rozwiązania przekraczania przeszkód terenowych: istniejącego uzbrojenia terenu, ciągów komunikacyjnych, cieków wodnych (operat wodno - prawny), zagospodarowania terenu przepompowni itp.
- wykonania dokumentacji warunków gruntowo-wodnych do projektu budowlanego - 2 egz.
- informacja o planowanym przedsięwzięciu - 3 egz.
- raport oddziaływania na środowisko - 3 egz.
-specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż - 3 egz.
-informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz.
-przedmiar robót z podziałem na długość sieci i przyłącz włączonych do poszczególnych przepompowni, w układzie kosztorysowym wg. Katalogu Scalonych Nakładów Rzeczowych. W przypadku braku odpowiedniej tablicy KSNR lub KNR projekt winien dopuszczać analizę indywidualną w oparciu o tab. Katalogu - po 5 egz.
-kosztorys inwestorski z podziałem j. w. - 2 egz.
Projekt budowlano - wykonawczy ze wszystkimi opracowaniami powinien być również zamieszczony na nośniku elektronicznym i przekazany Zamawiającemu z kompletną dokumentacją.
2. Zakres projektowanej kanalizacji:
- długość projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej ok. 3 300 m

- liczba przepompowni - analiza własna projektanta

- prognozowana liczba przyłączy 40 ( +/- 5)

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych - na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację robót na jej podstawie. Dokumentacja w swojej treści powinna określać parametry techniczne zastosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia oraz technologię robót w taki sposób, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji. Projektant zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw, znaków wskazujących na producenta.

Do obowiązków wykonawcy, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, będzie też należał nadzór autorski w tym udział w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych       w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania dot. rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71.32.00.00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71.32.20.00 - 1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

71.32.22.00 - 3 Usługi projektowania rurociągów.

 

                                      

 

§ 2

Zamawiający zapewni

 

1.Mapy do celów projektowych w skali 1:1000 obejmujące zinwentaryzowane urządzenia podziemne i naziemne, instalacje sieciowe oraz obiekty budowlane umieszczone                     na terenie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w ust. 1 i 2, niezbędne do wykonania tejże dokumentacji projektowo-kosztorysowej

. § 3

 

1.Wykonawca złoży wszelkie konieczne wnioski (również te, które firmować musi Zamawiający) i uzyska wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym uzgodnienia              w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę.

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania do naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji powiatowej, administracji samorządowej           i innych w sprawach związanych z realizacją umowy, w związku z czym Zamawiający wystawi na jego życzenie – stosowne upoważnienie.

3. Wykonawca wykona kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 na podstawie ustaleń z Zamawiającym i uzyska jego akceptację odnośnie zaprojektowanego zakresu – przed całkowitym zamknięciem prac projektowych.

4. Na etapie prac związanych z wykonywaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał                             z Zamawiającym wszystkie możliwe rozwiązania projektowe.

 

                                                                         § 4

Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Opis przedmiotu zamówienia.

 

§ 5

 1. 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

1) postanowieniami niniejszej umowy,

2)Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r               (Dz. U. Nr 80/2003 poz.717 ) z późniejszymi zmianami,

3)Ustawą- Prawo budowlane –z dnia 07.07.1994 r ( Dz. U. Nr 106/2000 poz. 112.6 z późniejszymi zmianami,

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r ( Dz. U. Nr 120/2003     poz.1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

5)Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.z 2012 r. poz.145 z późn. zmianami)

6)Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

7)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                   (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 oraz z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

8) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 r.               Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

9)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

10) Uwzględniając :

- obowiązujące przepisy, w tym techniczno - budowlane, obowiązujące Polskie Normy oraz zasady współczesnej wiedzy technicznej,

- Program Ochrony Środowiska Sokołów Podlaski lata 2002 - 2017 - opracowanie PHU "Czyste Środowisko"; 08-110 Siedlce ul. Brzeska (Internet).

§ 6

1. Wykonawca:

1)może zawrzeć umowę o wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy z innym wykonawcą, ale musi uzyskać na to zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w takim przypadku będzie on odpowiedzialny za jego działania jak za własne,

2)nie może podzlecać wykonania części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy, który nie posiada uprawnień do wykonywania tego typu dzieła lub jest zagrożony bankructwem.

§ 7

Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany przy użyciu urządzeń i materiałów Wykonawcy.

§ 8

1.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz zasoby           do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w wyznaczonym terminie, o którym mowa           w § 9 ust. 1 i 2.

2. Wykonawca podejmuje wszelkie czynności w terminach gwarantujących prawidłową                       i terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy.

§ 9

1.Termin zakończenia wykonywania przedmiotu niniejszej umowy do 30 maja 2015 r. 2.Termin o którym mowa w ust. 1 oznacza opracowanie dokumentacji budowlanych , uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, zgłoszeń w tym złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz przekazanie   Zamawiającemu w tym terminie opracowanych, bądź uzyskanych materiałów i dokumentów w ilości podanej w § 1 ust.1 i 2

 

§ 10

 1. 1.Odbiór wykonanego przedmiotu niniejszej umowy, nastąpi w siedzibie Zamawiająw ciągu 5 dni od daty telefonicznego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru, na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy, spisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 2. 2.Strony postanawiają, że w trakcie odbioru spisany protokół odbioru zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
 3. 3.Dokumentację projektowo-kosztorysową, stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, zgłoszoną do odbioru, Wykonawca zaopatrzy:

 

§ 11

1.Wartość ryczałtową wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,               o którym mowa w § 1, zleconego do wykonania, ustala się na podstawie złożonej oferty na kwotę w wysokości: …………zł słownie:………. zł powiększoną o należny podatek VAT w wysokości ……% tj.:…….. zł, co razem stanowi kwotę: ……………… zł słownie: …………………………………… zł

2.Rozliczenie miedzy stronami nastąpi na podstawie przedstawionej faktury VAT                     po wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.

3.Realizacja faktury VAT wystawionej na Gminę Kosów Lacki , 08-330 Kosów Lacki,                 ul. Kolejowa 2 NIP823-15-60-217 ., za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, nastąpi w terminie ………. dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

4.Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru przedmiotu niniejszej umowy po stwierdzeniu prawidłowgo zrealizowania.

5.Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy z Budżetu Gminy.

6.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki.

7.Faktura VAT, o której mowa w ust. 3, może być zrealizowana wyłącznie                                     po merytorycznym sprawdzeniu i zaopiniowaniu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

§ 12

 1. 1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeśli wykonany przedmiot niniejszej umowy, posiada wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązująw tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 2. 2.Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadydo wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jeśli wykaże, że wada powstała wskutek wykonywania przedmiotu niniejszej umowy wg wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

 

§ 13

1. Zamawiający wykonuje uprawnienia wynikające z rękojmi za wady wykonanego przedmiotu niniejszej umowy na następujących zasadach:

1)w przypadku wadliwie wykonanego przedmiotu niniejszej umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

2) w przypadku wystąpienia w wykonanym przedmiocie niniejszej umowy wad, Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację, a Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na nią w ciągu 5 dni od dnia jej otrzymania,

3) brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę Wykonawcy na reklamację.

2.Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia roszczeń reklamacyjnych z tytułu wady wykonanego przedmiotu niniejszej umowy w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania stosownego żądania od Zamawiającego, chyba że odpowiednio wcześniej uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na spełnienie tych roszczeń w innym terminie. Wszelkie koszty z tytułu spełnienia roszczeń reklamacyjnych ponosi Wykonawca.

 

§ 14

1.W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy naliczane będą kary umowne zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 2.

2.Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  

3.Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej:

1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całego przedmiotu niniejszej umowy, niezależnie od kar określonych w pkt.2 ) i 3)

2)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 0,2% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całego przedmiotu niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia umownego terminu jego wykonania,

3)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w wykonanym przedmiocie niniejszej umowy lub w okresie rękojmi, za wady w wysokości 0,2% umownego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całego przedmiotu niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, niezależnie od kar określonych w pkt.. 2.

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej:

1)za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10%   ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całego przedmiotu     niniejszej umowy.

5.Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:  

1)         za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,  

2)za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

 

 

§ 15

 1. 1.Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych do pełnej wysokości wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.
 2. 2.Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną           do pełnej wysokości szkody jaką strona poniesie z winy drugiej strony umowy,   na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 16

            Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron                 w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

 

 1. 1.Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić        od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,                     że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć               w chwili zawarcia umowy.
 2. 2.Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomośo powyższych okolicznościach, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz zawierać uzasadnienie.

 

§ 18

 1. 1.Do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki : ………………………………………………………….

……………………………………………………………

 1. 2.Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się: ………………………………………………..

                                                                 § 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

            Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd pierwszej instancji miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 21

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z których otrzymują: Zamawiający – 1 egz., Wykonawca – 1 egz.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA:

 

 

 

                                                                                              

                                                                                   Załącznik nr 3 do oferty

           Pieczęć oferenta

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

na : Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kosowie Lackim w rejonie ulic:: Długa, Spacerowa, Wspólna , Wiatraczna, Źródlana”

 

Oświadczam , że zapoznałam/em się z projektem umowy załączonym do Zaproszenia do złożenia oferty i w przypadku wyboru mojej oferty do terminu składania ofert zgłosiłam/em uwagi:

zobowiązuję się podpisać z gminą Kosów Lacki umowę o treści zgodnej z ostatecznym projektem umowy

  

Miejscowość i data                                              Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

 

 

                                                                                                                                  Załącznik nr 4 do oferty

           Pieczęć oferenta

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

na  : Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kosowie Lackim w rejonie ulic:: Długa, Spacerowa, Wspólna , Wiatraczna, Źródlana”

 

niniejszym   oświadczam, że :

1) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia .

2) dysponuję osobami oraz potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu umowy

3) jestem w sytuacji ekonomiczno finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia

                                                                                                                                                              

                                                                                                                            Podpis

Miejscowość, data

 

 

                                                                                                                            Załącznik nr 5 do oferty

           Pieczęć oferenta

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kosowie Lackim w rejonie ulic:: Długa, Spacerowa, Wspólna , Wiatraczna, Źródlana”

 

Niniejszym   oświadczam, że

  1)  w okresie 3 poprzedzających złożenie oferty nie zapadło wobec mnie prawomocne     orzeczenie sądu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

  2)  nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,

    

 

…....................................................................                                                                      …………………………………………………………..

             (miejscowość i data)                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy                                                                                 Załącznik nr 6

 

                                         WYKAZ

      usług wykonanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro na realizację zadania: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kosowie Lackim w rejonie ulic:: Długa, Spacerowa, Wspólna , Wiatraczna, Źródlana” oświadczam , że w okresie do 3 lat od daty złożenia oferty wykonałem następujące usługi spełniające opisane kryteria

 

L.p.

Nazwa , rodzaj i zakres zamówienia

     Nazwa   podmiotu na rzecz którego realizowano zamówienie, adres

Termin realizacji zamówienia

Od…do…

 

Długość projektowanej sieci oraz liczba przyłączy i przepompowni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

Poprawiony: czwartek, 18 grudnia 2014 11:09  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama