Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów gminnych, w tym samochodów specjalistycznych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, polegająca na bezgotówkowym ich tankowaniu na stacjach paliwowych Wykonawcy .

Dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów gminnych, w tym samochodów specjalistycznych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, polegająca na bezgotówkowym ich tankowaniu na stacjach paliwowych Wykonawcy .

Email Drukuj PDF

                                                                                                 Kosów Lacki, dn. 22.12.2014 r.

  

 

 

 

saveZaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907

z późniejszymi zmianami)

I. Zamawiający:

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

woj. mazowieckie

Tel.25 787 91 05   fax. 25 737 90 38

www.kosowlacki.pl

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II.   Opis przedmiotu zamówienia


1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów gminnych, w tym samochodów specjalistycznych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, polegająca na bezgotówkowym ich   tankowaniu   na stacjach paliwowych Wykonawcy .
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w   okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
- Benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 zgodna z aktualną normą PN-EN 228 - około 4000 litrów w tym     Pb 95 – ok 1400 , Pb 98 – 2600 l
- Olej napędowy ON zgodny z aktualną normą PN-EN 590 - około 12 000 litrów

Tankowania odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego.

2)Podane ilości paliwa są ilościami orientacyjnymi określonymi na podstawie zużycia                        w roku 2014 .Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych rodzajów paliwa w stosunku do ilości określonej w     niniejszej specyfikacji przy czym maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty brutto 130 000 zł


3)Wykonawca musi posiadać stację paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 z późniejszymi zmianami).

usytuowaną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego.

Zakup będzie realizowany na zasadzie bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów. Tankowanie do kanistrów odbywać się będzie wyłącznie   na podstawie jednorazowego upoważnienia Zamawiającego. Zamawiający dołączy do umowy wykaz marek i numery rejestracyjne pojazdów oraz nazwiska osób uprawnionych do tankowania.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

PLIK ZAPROSZENIA

III.   Termin wykonania zamówienia

       Wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:

                                                   do dnia 31.12 2015 r.

IV.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania            tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

a) posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi(zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze .) złożą z ofertą kopię koncesji

b) posiadają stację tankowania paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 z późniejszymi zmianami).

usytuowaną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego i wskażą jej lokalizację w formularzu ofertowym oraz złożą oświadczenie o spełnianiu określonych powyżej wymogów

c) posiadają ubezpieczenie OC od działalności związanej z przedmiotem zamówienia na dowód czego przedłożą kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł . Na potwierdzenie faktu posiadania ubezpieczenia OC Wykonawca składa z ofertą kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu wydanego przez ubezpieczyciela

2.Nie podlegają wykluczeniu z powodu

a) ogłoszenia likwidacji ,

b)zaległości w opłacaniu należnych składek na ubezpieczenie społeczne,

c)zaległości w odprowadzaniu należnego podatku dochodowego

Brak przesłanek do wykluczenia oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z wzorem wskazanym w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia.

3). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału   w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych na potwierdzenie spełnienia tych warunków w formule

V. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

2) W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać
z załączonych do oferty dokumentów. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy wezwie pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będą łącznie: doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa

4) W celu potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia, Wykonawcy składający ofertę wspólną muszą złożyć odrębne oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu

VI. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

VI. Dodatkowe informacje:

1) Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej zostanie wykluczony z postępowania.

2)Wykonawca zostanie również wykluczony z postępowania jeżeli będą zachodziły okoliczności, o których mowa w rozdziale IV ust.2

3) Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w formule spełnia /nie spełnia. Zamawiający na podstawie złożonych w ofercie dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku.
W przypadku gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony. W przypadku gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za nie spełniony przy czym Zamawiający pozostawia sobie prawo poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych .

4) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wykonawców lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Uprawnionymi pracownikami zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

   Longina Oleszczuk- Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki , 08-330 Kosów Lacki ,ul. Kolejowa 2

Tel. 25 787 91 05 Fax.25 787 90 38 e mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

VIII.   Opis sposobu przygotowania ofert.

 

1 Przygotowanie oferty

1) Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami niniejszej specyfikacji na formularzu zgodnym z wzorem będącym załącznikiem do SIWZ oraz załączonym arkuszem kalkulacyjnym, o którym mowa w rozdziale X ust.2.

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.

3) Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4)Wszelkie upusty udzielone przez wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.

5) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

6) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis, itp.).

7) Oferta musi być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.

8) Wszelkie poprawki lub zmiany ( również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

9) Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

10) W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

11) Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.

12) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba, że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

13)Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczać w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ”.

14)Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.

15) Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie wykonawcę.

16) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.

17)Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć)      

,, Dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów gminnych polegająca na bezgotówkowym ich tankowaniu   na stacjach paliwowych Wykonawcy okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 ”. oraz dopiskiem   Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

 

18) Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej rozpakowanie w kancelarii nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie dostawcy.

2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. XV.5, a koperta dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.

3. Ofertę i załączniki należy przygotować zgodnie z treścią załączonych do niniejszej Specyfikacji wzorów formularzy.

4 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.

5 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IX.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2,                     pokój nr 1 w terminie do dnia 05.01.2015. do godz. 10.0000

2. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi dnia 05.01.2015 r. r. o godz. 10:15 w   siedzibie Zamawiającego

       Zaprasza się wszystkich Wykonawców do udziału w sesji otwierania ofert.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych: nazwa i adres Wykonawcy, cena ofertowa.

5.W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert.- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę bez jej otwierania .

 

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę ofertową stanowić będzie całkowita wartość brutto zamówienia pomniejszona o stały upust procentowy udzielany Zamawiającemu przez Wykonawcę przez cały okres objęty zamówieniem

Dla ustalenia wartości zamówienia   należy zsumować wartości dostawy poszczególnych paliw przyjmując do ich wyliczenia przedstawione poniżej ilości dla poszczególnych rodzajów paliw:

ON - 12 000 litrów

Pb 98 -2600 litrów

Pb 95 - 1400 litrów

2.Cenę jednostkową dla poszczególnych rodzajów paliw należy obliczyć jako średnią arytmetyczną cen brutto za 1 litr danego paliwa w okresie od 1- 30 listopada 2014 r., na podstawie Arkusza kalkulacyjnego (wzór dokumentu – Zał. 2 do SIWZ

Wz. ON =12 000 l x średnia cena brutto m-ca XI 2014 z arkusza dla ON

Wz. Pb 98 = 2600 l x średnia cena brutto m-ca XI 2014 z arkusza dla Pb 98

Wz. Pb 95 =1400 l x średnia cena brutto m-ca XI 2014 z arkusza dla Pb 95

Całkowita wartość zamówienia = Wz. ON + Wz.Pb 95 + Wz.Pb 98

Wz. - wartość zamówienia

3. Cena ofertowa = całkowita wartość zamówienia brutto minus naliczony od całkowitej wartości zamówienia stały upust ,którego Wykonawca będzie każdorazowo udzielał         Zamawiającemu przy naliczaniu należności z tytułu realizacji dostaw objętych fakturą.

Przykład

Jeżeli całkowita wartość zamówienia wyliczona w oparciu o podany wyżej wzór wynosić będzie przykładowo 90.000 zł, a Wykonawca zdecydował, że będzie udzielał Zamawiającemu stałego upustu w przykładowej wysokości 1,8 % od wartości dostawy to naliczony od całkowitej wartości dostawy upust wynosił będzie 90.000 x 1,8% = 1620 zł

Wobec tego cena ofertowa zamówienia dla przytoczonego przykładu wynosić będzie

               Co = 90.000 zł – 1620 zł = 88 380 zł

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz                                     z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

1. Kryterium oceny ofert są :

Cena ofertowa - waga 100%

Liczba punktów przyznanych w kryterium cena wyliczana będzie w następujący sposób

Pc   =          Cena oferty z najniższą ceną       x 100

                     Cena oferty badanej

   2. Spośród ofert nieodrzuconych - spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z najniższą ceną .

Zamówienie będzie przyznane Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę ofertowa

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych

4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe .

5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie, dopuszczalne jest przesłanie treści wyjaśnienia faksem

6. O wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej

 

XII.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

1 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie dłuższym niż termin związania ofertą

2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy składający ofertę   wspólną są zobowiązani przed podpisaniem umowy do złożenia u Zamawiającego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

XIII.   Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Załącza się wzór umowy zał. nr 5 do zaproszenia . Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę wg załączonego wzoru.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

                                                                                         /-/ Jan słomiak

 

Wykaz załączników

1.Wzór formularza oferty.

2.Arkusz kalkulacyjny – wypełniony z wyliczonymi średnimi cenami brutto

3.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

5.Projekt umowy.

 

                                                                                                                 Załącznik nr 1

______________________

(nazwa i adres oferenta)                                                                                                 (miejscowość i data)

GMINA KOSÓW LACKI

UL. KOLEJOWA 2

08-330 KOSÓW LACKI

FORMULARZ OFERTY

Ja,

                                               imię i nazwisko osoby reprezentującej wykonawcę

 

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy

Pełna nazwa

 

 

 

REGON

 

 

NIP

 

 

Adres

 

 

 

Tel/faks

 

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przewidzianym dla zamówień             o wartości szacunkowej mniejszej niż 30 000 euro zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.), którego przedmiotem jest Dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów gminnych polegająca na bezgotówkowym ich tankowaniu   na stacjach paliwowych Wykonawcy w okresie od stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 niniejszym oświadczam, że

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty :

 

Cena ofertową brutto : …................................................... zł

 

słownie: ….......................................….................................................................................

 

2. Przy określaniu ceny ofertowej zastosowano upust w wysokości ….........% , który będzie stosowany w okresie objętym zamówieniem do każdorazowego naliczania należności za zakupione paliwo obliczonej jako iloczyn ilości tankowanego paliwa i ceny tankowanego rodzaju paliwa na dystrybutorze   w dniu tankowania.

3. Stacją paliw , w której odbywać się będą tankowania jest stacja ( Podać dokładny adres)                                                                  ….....................................................................................................................................

4. Oświadczam, że stacja spełnia wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 z późniejszymi zmianami)

5. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

7. Ceny dnia zastosowane w arkuszu kalkulacyjnym do wyliczenia średniej arytmetycznej ceny danego rodzaju paliwa w okresie od 1 do 30.11.2013 są zgodne z rzeczywistymi cenami   w danym dniu na dystrybutorze stacji paliw wskazanej w ofercie w w.w. okresie

8. Zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę w stosunku do niego żadnych uwag,               a w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla zamawiającego w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.

9. Jestem związany ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Zostałem poinformowany, że mogę zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

11. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie   załączanego dokumentu):

Lp.

Nazwa dokumentu

Nr strony w ofercie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertę złożono na __________kolejno ponumerowanych stronach.

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

ARKUSZ KALKULACJI CENY JEDNOSTKOWEJ PALIWA

Kolejny dzień m-ca listopada 2014

Cena brutto ON

 

Cena brutto Pb 98

Cena brutto Pb 95

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

 

   Razem

 

 

 

Średnia cena miesiąca *

 

 

 

*kwotę z wiersza ,, Razem” należy podzielić przez liczbę wykazanych w arkuszu dni

                                                                                       Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

___________________

           Pieczęć oferenta

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na :

Dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów gminnych polegająca na bezgotówkowym ich tankowaniu   na stacjach paliwowych Wykonawcy w okresie od   stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

 

oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.posiadamy wiedzę i doświadczenie;

2.dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

     3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

                                                                            Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

                                                                                              

 

                                                                                                 Załącznik nr 4 do SIWZ

       pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

   Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów gminnych polegająca na bezgotówkowym ich tankowaniu   na stacjach paliwowych Wykonawcy w okresie od       stycznia 2015 do   31 grudnia 2015

   oświadczam                                                                                                          

że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................., dn. .....................                                

                                                                                    

 

                                                                                                  ......................................................................                          

                                                                            (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Załącznik nr 5 do SIWZ

Projekt        

                                           UMOWY Nr FN.3226........ 2015

Zawarta w dniu................... 2014 roku w Kosowie Lackim pomiędzy Gminą Kosów Lacki

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki - Jana Słomiaka

przy kontrasygnacie Skarbnika

a

…........................................................................................

reprezentowaną przez................................................................

Zwaną/ym dalej Dostawcą wyłonionym w wyniku zakończenie postępowania przetargowego prowadzonego w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego , następującej treści:

                                                                                    § 1

1 . Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.:

Dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów gminnych w tym pojazdów będących na wyposażeniu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy polegająca na bezgotówkowym ich tankowaniu na stacji paliw Dostawcy w okresie od                 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

 

CPV:

 

09 13 21 00 - 4 Benzyna bezołowiowa

09 13 41 00 - 8 Olej napędowy

2.Dostawa polegać będzie na tankowaniu bezgotówkowym do baku pojazdów Zamawiającego w stacji paliw Wykonawcy , znajdującej się w ……………………………….................................................................................

3 .Dostawca zobowiązany jest do wydawania kierowcy po każdym tankowaniu dokumentu

potwierdzającego fakt pobrania paliwa do pojazdu lub urządzenia mechanicznego zawierającego dane o ilości tankowanego paliwa oraz cenie paliwa w danym dniu .

4.Wykaz pojazdów gminnych oraz kierowców uprawnionych do ich tankowania stanowi         załącznik do niniejszej umowy

5. Tankowanie do kanistra może być realizowane wyłącznie po przedłożeniu   pisemnego

upoważnienia Zamawiającego.

4. Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki

z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

(Dz. U z 2008 r. nr 221 poz. 1441).

                                                                                 § 2

Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- złożona oferta,

- wykaz pojazdów gminnych Gminy Kosów Lacki i osób upoważnionych do tankowania paliw

- wzór Karty tankowania

                                                                               § 3

1. Dostawca zobowiązany jest realizować zamówienie na warunkach określonych w niniejszej umowie w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.

                                                                              

 

                                                                                       § 4

1.Dostawca zobowiązuje się, że stacja paliw będzie dostępna dla Zamawiającego codziennie

                     w godz.   od …..... do...............

2.Zakupu paliwa dla Zamawiającego dokonywać będą upoważnieni kierowcy Zamawiającego.

3.Zamawiający przekaże Dostawcy „Wykaz pojazdów służbowych i osób upoważnionych do

odbioru paliw”. Zmiana wykazu środków transportu oraz wykazu kierowców nie wymaga zmiany niniejszej umowy, wystarczającym jest przedłożenie zmienionego wykazu upoważnionemu pracownikowi Wykonawcy, za potwierdzeniem odbioru.

4.Potwierdzeniem sprzedaży (wydania) paliwa będzie dokument wystawiony przez Dostawcę,

na którym winny znajdować się: data tankowania, nazwa paliwa, ilość tankowanego paliwa, cena z dystrybutora w dniu tankowania, numer rejestracyjny tankowanego pojazdu.

5.Ceną dostawy paliwa będzie cena na dystrybutorze obowiązująca wszystkich nabywców paliwa w danym dniu z zastosowaniem stałego upustu w wysokości …............%

6.Fakt zastosowania upustu winien być każdorazowo odzwierciedlony w wystawionej fakturze

                                                                            § 5

1.Dostawca wyznacza koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych w osobie: …......................................................................................., tel.....................

                                                     Nazwisko i imię

2. Zamawiający wyznacza koordynatora w zakresie realizacji umowy w osobie :

     ….........................................................................................   tel...............................

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2.                                                 O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Dostawcę, najpóźniej na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

                                                                         § 6

1.Zamawiający zapłaci Dostawcy należność z tytułu realizacji dostaw , która stanowić będzie iloczyn ilości tankowanych paliw płynnych i cen detalicznych z dystrybutora obowiązujących na stacji paliw w dniu tankowania pomniejszonych o kwotę stałego upustu w wysokości..... %

2. Należność wypłacana będzie nie częściej niż 2 razy w miesiącu na podstawie złożonych faktur z załączonym dokumentem ,o którym mowa w § 4 ust 4 niniejszej umowy.

Zapłata należności regulowana będzie przelewem bankowym na konto Dostawcy wskazane w wystawionej fakturze VAT w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury .

  1. Maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty: 130 000 zł brutto

 

                                                                             § 7

1.Dostawca oświadcza iż ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych paliw.

a). Strony ustalają, że reklamacje jakościowe dotyczące sprzedawanego paliwa, muszą być złożone Dostawcy - w ciągu pięciu godzin od zakupu paliwa, faxem na nr …............... , lub w uzasadnionych przypadkach telefonicznie pod nr …................................

b)Dostawca zleca niezależnemu laboratorium wykonanie badań paliwa pod kątem zgodności z polskimi normami.

c)W przypadku stwierdzenia przez niezależne laboratorium, że jakość sprzedawanego paliwa nie odpowiada obowiązującym normom, Dostawca zobowiązuje się pokryć koszty badań laboratoryjnych oraz pokryć szkodę jaką poniósł Zamawiający na skutek zatankowania paliwa nie spełniającego norm jakościowych wycenioną wg. cen rynkowych po uprzednim uzgodnieniu jej wysokości z Dostawcą

d) W w przypadku stwierdzenia przez niezależne laboratorium, że jakość sprzedawanego paliwa odpowiada obowiązującym normom, koszty badań laboratoryjnych pokrywa Zamawiający.

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy:

a) w przypadku gdy Dostawca był niedostępny dla zamawiającego celem realizacji umowy co najmniej 3 dni robocze bez uprzedniego powiadomienia ,

b) w przypadku dostarczenia przez Dostawcę nienależytej jakości paliwa potwierdzonej badaniem w niezależnym laboratorium.

                                                    

                                                                                § 8

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

                                                                                 § 9

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów na tle realizacji niniejszej umowy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.

                                                                               § 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759. z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

                                                                            § 11

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

 

     ZAMAWIAJĄCY:                                                                                           WYKONAWCA

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 30 grudnia 2014 14:32  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama