Strona Główna Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

 

I. Przedmiot zamówienia

   Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej mgok.kosowlacki.pl dla miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w ramach ,, Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej mgok.kosowlacki.pl dla miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w ramach ,, Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ”Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

 Pobierz Plik

II. Termin realizacji zadania:

 

do 30.04.2015 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. spełniają następujące warunki

   a) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

IV .Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Zamawiający uzna że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie wykazu usług zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie , w którym wskaże co najmniej 1 usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu strony internetowej , posiadającej rozwiązania związane z powiadomieniami newsletter , e mail ,sms oraz usprawnienia dla niedowidzących, przedstawi referencje Zamawiającego na rzecz , którego usługa została wykonana oraz udostępni Zamawiającemu linki do zaprojektowanych      i wykonanych przez siebie stron. Doświadczenie jest jednym z kryteriów oceny ofert i będzie podlegało ocenie. patrz rozdział IX. Oferty Wykonawców , którzy nie wykażą doświadczenia zostaną odrzucone.

V. Sposób przygotowania oferty

 

1. Ofertę należy złożyć na piśmie na formularzu zgodnym z wzorem będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

2. Do oferty należy dołączyć : Wykaz usług , o którym mowa w rozdziale IV wraz z referencjami. Wzór wykazu stanowi załącznik do zaproszenia

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie   .

W lewym górnym rogu umieścić dane wykonawcy nazwa, adres        

Na kopercie opis

,, Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej mgok.kosowlacki.pl dla miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w ramach projektu,, Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ”

                       Nie otwierać przed dniem 18.03.2015 godz.10.05

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, jednak w takim przypadku nie zapewnia nie ujawnienia treści oferty przed oficjalnym terminem otwarcia ofert.

5. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odesłane Wykonawcy bez rozpatrzenia .

VI . Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami :

Andrzej Żołnicki - Podinspektor ds. informatyki w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki

                       Tel. 25 787 91 05, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Longina Oleszczuk – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Tel. 600 223 111

                                zastę Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

VII. Miejsce składania ofert:

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

Ul. Kolejowa 2

 

VIII. Termin składania i otwarcia ofert:

Oferty będą uznane za złożone w terminie jeśli wpłyną do dnia 18.03.2015 r. godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2015r. o gdz.10.05

Zainteresowanych wykonawców zapraszamy do udziału w otwarciu ofert

IX . Kryterium wyboru ofert:

1.Za nakojrzystniejszą wybrana zostanie oferta , która uzyska największą sumę punktów P             w kryteriach cena C i doświadczenie D ,

P= C + D    

którym zamawiający przypisuje następujące wagi :

 

Cena brutto - waga 90 % maksymalna liczba punktów przyznanych w kryterium - 90

Doświadczenie – waga 10 % maksymalna liczba punktów przyznanych w kryterium- 10

 

2. Sposób obliczenia punktacji dla oferty w kryterium cena :

 

C= ( Cmin : Co) x 90 pkt gdzie:

C – uzyskana przez badaną ofertę liczba punktów w kryterium cena

C min – cena najniższa wskazana w ofertach

Co – cena oferty badanej

3. Sposób obliczenia punktacji w kryterium ,, Doświadczenie”

D = ( Do : D max) x 10 pkt

D- liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium doświadczenie

Do – liczba zrealizowanych usług wskazanych w wykazie usług w ofercie badanej dla których przedłożono referencje i wskazano linki do stron

D max – maksymalna liczba zrealizowanych usług wskazanych w wykazie usług spośród ofert złożonych w postępowaniu dla których załączono referencje i wskazano linki do stron.

Jeśli w wykazie znajdzie się więcej niż 10 zrealizowanych Zamawiający przyzna 10 pkt.

X. . O wyborze Wykonawcy zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców , którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej

XI. Z Wykonawcą, którego oferta złożona będzie zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia i będzie najkorzystniejsza Zamawiający podpisze umowę zgodnie z wzorem będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia .

 

 

                                                                      Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

                                                                           /-/ Longina Oleszczuk

Załączniki do zaproszenia

1)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2) Formularz ofertowy

3) Wzór wykazu usług

                                                                                                                             Załącznik nr 1 do zaproszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej mgok.kosowlacki.pl

 1. I.Przedmiot zamówienia - etapy realizacji zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej mgok.kosowlacki.pl

Strona www.mgok.kosowlacki.plzostanie przygotowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 piksele oraz dostosowana do minimum następujących przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Safari, Netscape, Mozilla, Chrome.

Etap 1 realizacji zamówienia Projekt graficzny

 1. 1)Zaprojektowanie interfejsu serwisu WWW;
 2. 2)Przedstawienie Zamawiającemu 3 wersji projektu graficznego strony głównej (w tym: wersji kolorowej i w odcieniach szarości - możliwy np. do zastosowania w przypadku żałoby );
 3. 3) Na wybrany przez Zamawiającego projekt graficzny strony głównej są nanoszone dwukrotne iteracje poprawek;
 4. 4) Iteracje poprawek składane są w postaci listy przekazanej drogą elektroniczną lub faxem;
 5. 5)Na podstawie wybranego projektu strony głównej zaprojektowanie podstrony;
 6. 6)Projekty graficzne przedstawione w formacie JPG.

Podstawowy CMS

CMS

 1. 1)Instalacja systemu CMS na serwerze wskazanym przez Zamawiającego;
 2. 2)Zarządzanie strukturą serwisu (edycja, przenoszenie, ukrywanie, publikacja, tworzenie, usuwanie podstron, ustawienie czasu publikacji oraz opublikowania dokumentu);
 3. 3) Umożliwienie edycji podstron za pomocą intuicyjnego edytora treści WYSIWYG, funkcjonalności edytora zbliżone do udostępnionych w MS Word;
 4. 4)Umożliwienie wprowadzania do dokumentu tekstów, obrazków, zdjęć tabel, plików do pobrania, filmów oraz innych plików multimedialnych;
 5. 5)Pliki obsługiwane przez system CMS powinny posiadać formaty: .JPG, .GIF, .PNG, ICO, TXT, PHP, .HTML, HTM, XML, JS, CSS, CACHE, ZIP, GZ, RAR, Z, TGZ, TAR, HTACCESS, .BMP, MP3, MP4, AAC, WAV, AU, WMV, AVI, MPG, MPEG, PDF, PSD, DOC, XLS, TXT, FLA, SWF, RM;
 6. 6) Ustawianie właściwości podstrony (tytuły, opisy, streszczenia, daty automatycznej publikacji oraz ukrycia);
 7. 7)Tworzenie adresów przyjaznych użytkownikowi (user-friendly url);
 8. 8)Ustawianie wybranego dla danej podstrony szablonu z wdrożonych do systemu;
 9. 9)Archiwizacja danych (opublikowanie wiadomości);
 10. 10)Repozytorium plików (przechowywanie obrazków, zdjęć, filmów, pliki do pobrania, scentralizowane zarządzania zasobami serwisu);
 11. 11)Optymalizacja pozycjonowania serwisu (user-friendly url, tagowanie);
 12. 12) System otwarty na wdrażanie kolejnych modułów oraz funkcjonalności serwisu w przyszłości;
 13. 13)Tworzenie bazy danych treści zawartych w serwisie.

Budowa szablonu i struktury HTML

 1. 1)Cięcie zaakceptowanej przez Zamawiającego grafiki interfejsu;
 2. 2)Stworzenie szablonu strony głównej serwisu oraz podstrony w oparciu o system CMS;
 3. 3)Stworzenie kodu HTML serwisu;
 4. 4)Wprowadzenie struktury serwisu (drzewa kategorii) dostarczonego uprzednio przez Zamawiającego;
 5. 5)Stworzenie styli CSS.

Dostępność strony

Serwis mgok.kosowlacki.pl ma spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

            Strona ma zawierać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – niedowidzących Przygotowanie specjalnej wersji serwisu o większej czytelności z możliwością zmiany kontrastu             i wielkości czcionki.

            Serwis ma zawierać wersję w języku angielskim dla menu o nas i kalendarz imprez

Moduł wyszukiwarki

 1. 1)Wdrożenie na stronie modułu wyszukiwarki;
 2. 2)Wyszukiwarka w formie pola tekstowego, w którym użytkownik wpisuje zapytanie oraz przycisku „Szukaj”;
 3. 3) Po wpisaniu hasła oraz wyszukiwaniu następuje wyświetlenie wyników odpowiadających zapytaniu użytkownika w formie listy;
 4. 4) Rekordy składają się z odnośnika oraz krótkiego opisu produktu (pobieranego bezpośrednio z treści artykułu lub wprowadzonego przez administratora jako opis/streszczenie), słowa kluczowe oznaczone pogrubieniem;
 5. 5) Istnieje możliwość stronnicowania wyników (na przykład: gdy dla danego hasła jest bardzo dużo odpowiedzi).

Mechanizmy automatyczne

 1. 1)Dynamiczne tworzenie mapy serwisu WWW;
 2. 2)W przypadku dodania nowej kategorii/podstrony zostaje ona automatycznie wyświetlona w strukturze serwisu wyświetlanej w dziale Mapa strony;
 3. 3)Wdrożenie mechanizmu edycji menu (zarówno kategorii głównych oraz podstron, menu tekstowe);
 4. 4)Zmiana nazwy kategorii/podstrony z poziomu systemu CMS spowoduje automatyczną zmianę w menu aktualnie wyświetlanym w serwisie internetowym;
 5. 5)Pobieranie informacji z danej kategorii i ich wyświetlenie na stronie głównej serwisu (np. najnowsze Aktualności).

Dział Kontakt

 1. 1)Stworzenie formularza kontaktowego składającego się z określonych przez Zamawiającego pól;
 2. 2) Formularz może posiadać jedno pole z rozwijaną listą tematów/działów (lista będzie skończona), którym odpowiadają różne adresy e-mail;
 3. 3)Oznaczenie wybranych pól formularza jako obowiązkowych;
 4. 4) Po wypełnieniu pól formularza i kliknięciu przycisku następuje wysyłka informacji do osoby kontaktowej;
 5. 5)Informacje otrzymywane są w postaci wiadomości e-mail;
 6. 6)Wdrożenie na podstronie Kontakt mapy np. Google;
 7. 7) Mapka będzie pokazywać dokładną lokalizację siedziby Zamawiającego w postaci jednego punktu;
 8. 8) Użytkownik będzie miał możliwość korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez mapę;
 9. 9)Siedziba Zamawiającego będzie oznaczona odpowiednim punktem.

Wielopoziomowy system uprawnień

 1. 1)Umożliwienie tworzenia grup użytkowników zarządzających stroną;
 2. 2)Przypisywanie poszczególnym grupom wybranych uprawnień funkcjonalnych (np. możliwość utworzenia nowego artykułu, ale brak możliwości publikacji), a także widocznych dla danej grupy podstron;

3) Uprawnienia w zakresie dostępnych dla użytkownika funkcjonalności CMS oraz dokumentów serwisu WWW, które będzie mógł edytować.

Wydruk treści strony

 1. 1)Możliwość wydruku treści strony;
 2. 2)Oznaczenie funkcji za pomocą tekstu lub ikony;
  1. 3) Kliknięcie w ikonę powoduje automatyczne utworzenie dokumentu do wydruku z treścią zawartą na danej podstronie;
  2. 4)Wygenerowana treść nie zawiera grafiki oraz formatowania tekstu przyjętego w serwisie;
  3. 5)Wydruk następuję po zatwierdzeniu opcji przez użytkownika;
  4. 6)Opcja wydruku treści będzie możliwa w przypadku podstron z dużą ilością treści.

Statystyki odwiedzin

 1. 1)Integracja serwisu WWW z rozbudowanym systemem statystyk np. Google Analytics;
  1. 2)Możliwość porównywania efektywności kampanii e-marketingu (linki sponsorowane, banery reklamowe itp.);
  2. 3)Podgląd wybranych przedziałów czasowych statystyk;
  3. 4)Lokalizacja geograficzna użytkowników;
   1. 5)Nadzorowanie ruchu na stronie oraz poszczególnych podstronach (ścieżka, którą przebył użytkownik z odnotowaniem poszczególnych kategorii);
   2. 6) Możliwość personalizacji panelu głównego (wybór najważniejszych dla użytkownika informacji).

Moduł sondy

 1. 1)Wdrożenie modułu sondy w serwisie;
 2. 2)Sonda będzie składać się z pytania oraz kilku odpowiedzi;
 3. 3)Użytkownik będzie miał możliwość zaznaczenia jednej odpowiedzi;
 4. 4)Kliknięcie przycisku Głosuj/Wyślijspowoduje wysłanie odpowiedzi;
  1. 5) Po kliknięciu Głosuj/Wyślij użytkownik otrzyma dostęp do wyników procentowych dla poszczególnych odpowiedzi;
  2. 6)Odpowiedzi będą zliczane w systemie CMS w formie liczbowej (suma ilości oddanych na daną odpowiedź głosów);
  3. 7)Administrator systemu CMS będzie miał możliwość zmiany pytania oraz odpowiedzi.

Baza danych plików graficznych i plików video

 1. 1)Pliki graficzne oraz pliki video będą dostępne z poziomu systemu CMS;
 2. 2)Pliki będą dostępne w formie repozytorium plików;
  1. 3) Administratorzy będą mieli możliwość umieszczania na stronie wybranych z repozytorium plików za pomocą edytora WYSIWYG;
  2. 4) Pliki będą rozmieszczone w poszczególnych folderach stanowiących grupy dokumentów;
  3. 5) Administrator strony będzie miał możliwość dodania nowej grupy dokumentów poprzez zamieszczenie nowego folderu;
  4. 6) Administrator będzie miał możliwość przenoszenia się do poszczególnych działów repozytorium (wyświetlenie plików graficznych lub plików video).

Dostępność video

 1. 1)Umożliwienie zamieszczanie plików video przez system CMS na stronie WWW;
 2. 2)Możliwe do zamieszczenia formaty plików to AVI, RM, SWF, mp4.

Etap 2 realizacji zamówienia

Moduł newsletter

 1. 1)Wdrożenie modułu newsletter;
 2. 2)Stworzenie szablonu graficznego newslettera zawierającego nagłówek oraz stopkę;
 3. 3)Tworzenie wiadomości odbywa się poprzez stworzenie podstrony w strukturze serwisu;
 4. 4)Wprowadzanie treści odbywa się z poziomu edytora WYSIWYG;
 5. 5)Możliwość wysyłki newslettera do wybranej grupy odbiorców;
 6. 6)Odbiorcy zapisując się do newslettera są automatycznie dodawani do listy subskrybentów;
 7. 7)Po dokonaniu zapisu do użytkownika trafia e-mail z informacją o zapisie do bazy subskrybentów;
 8. 8) Lista subskrybentów może być sortowana zależnie od parametrów, które są niezbędne do zapisu (np. adres e-mail, imię, nazwisko etc.);
 9. 9)Administrator będzie miał możliwość dodania odbiorcy z poziomu systemu CMS oraz przypisania mu właściwej grupy;

10)Administrator będzie miał możliwość definiowania nowych grup odbiorców;

11)Użytkownicy będą mogli się rejestrować w newsletterze z poziomu odpowiedniego formularza na stronie WWW;

12)Dodanie grupy szkoleniowej użytkowników.

Moduł powiadamiania sms

 1. 1)Wdrożenie modułu powiadamiania sms.
 2. 2)Użytkownicy będą mogli się rejestrować/wyrejestrowywać z poziomu odpowiedniego formularza na stronie WWW bądź przez wysłanie sms na wskazany nr telefonu.
 3. 3)Lista subskrybentów może być sortowana zależnie od parametrów, które są niezbędne do zapisu (np. adres e-mail, imię, nazwisko etc.);
 4. 4)Administrator będzie miał możliwość definiowania nowych grup odbiorców
 5. 5)Administrator będzie miał możliwość wysyłania masowego powiadomień oraz do wybranych grup.

Baza danych użytkowników

 1. 1)Stworzenie bazy danych służącej rejestracji użytkowników;
 2. 2) Użytkownicy dodani do bazy będą mieli dostęp do dodatkowych kategorii menu widocznych po zalogowaniu;
 3. 3)Logowanie z poziomu strony WWW;
 4. 4) Dodawanie użytkowników do bazy będzie odbywać się z poziomu systemu CMS i będzie dokonywane przez administratora systemu;
 5. 5) Administrator będzie miał możliwość definiowania nowych grup użytkowników oraz przypisywania widocznych dla nich dodatkowych kategorii menu.

W ramach zaoferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie

zobowiązany także do:

Przeprowadzenia szkolenia

 1. 1) Szkolenie z zakresu obsługi systemu CMS oraz modułów i funkcjonalności, które zostały wdrożone i wykorzystane przy tworzeniu strony;
 2. 2)Szkolenie dla 2 uczestników w siedzibie Zamawiającego;
 3. 3)Po szkoleniu dostarczenie instrukcji obsługi oraz konfiguracji rozwiązania.

Wsparcia powdrożeniowego

Udzielanie odpowiedzi na zapytania techniczne (telefoniczne i mailowe) Zamawiającego - wsparcie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru zamówienia, w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapytania.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji.

Usunięcie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru zamówienia (okres gwarancyjny), w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia błędu lub usterki.

 1. II.Sposób przekazania wyników prac realizowanych w ramach zamówienia
 2. 1.Strona www (w pełnej funkcjonalności wraz z opublikowanymi tekstami) zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD w dwóch kopiach (tzw. content package) oraz opublikowana pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, tj. mgok.kosowlacki.pl
 3. 2.System CMS zostanie przekazany Zamawiającemu na płycie CD oraz zainstalowany na serwerze Wykonawcy i udostępniony wskazanemu przez Zamawiającego Administratorowi systemu, poprzez przekazanie odpowiednich haseł.
 4. 3.Instrukcja obsługi CMS zostanie przekazana w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD, umożliwiającej jej zwielokrotnienie.
 5. 4.Instrukcja konfiguracji CMS zostanie przekazana w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD, umożliwiającej jej zwielokrotnienie.

III.Terminy wykonania przedmiotu umowy:

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac objętych zamówieniem od dnia

podpisania umowy i zakończyć ich realizację do dnia 30 kwietnia 2015 r.

, przy czym Wykonawca, w ramach zaoferowanej ceny, zobowiązany jest:

 1. 1.Wykonać 3 różne projekty graficzno-funkcjonalne strony www, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 2. 2.Wykonać stronę www, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu graficzno-funkcjonalnego oraz zainstalować stronę na serwerze w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Pierwszy etap prac powinien zostać zakończony w terminie do 25 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 3. 3.Dostarczyć system CMS, instrukcję obsługi CMS oraz instrukcję konfiguracji CMS w terminie 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 4. 4.Przeszkolić w obsłudze systemu CMS 2 osoby w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w okresie dwóch tygodni od dnia odbioru strony www i systemu CMS.
 5. 5.Udzielać odpowiedzi na zapytania techniczne (telefoniczne i mailowe) Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru zamówienia,


w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia błędu lub usterki.

 1. 6.Usunąć usterki i błędy ujawnione w toku eksploatacji systemu CMS w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru przez Zamawiającego, w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia błędu lub usterki
 2. IV.Identyfikacja wizualna

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013

W związku z powyższym strona internetowa musi zawierać system identyfikacji wizualnej, zgodny z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, która stanowi Załącznik nr 1 Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Szczegóły promocji RPO WM 2007-2013 dostępne pod adresem http://rpo.mazowia.eu/identyfikacja/promocja-projektu-wspolfinansowanego-w-ramach-rpo-wm-2007-2013.htmlZe względu na charakter materiałów możliwe jest zmniejszenie logotypów przy zachowaniu ich proporcji i układu. Ciąg logotypów powinien być umieszczony w miejscu widocznym. Stopka strony internetowej musi zawierać następującą informację: „Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

STRUKTURA STRONY mgok.kosowlacki.pl

STRONA GŁÓWNA

1.1.            Aktualności

1.2.            Kalendarz imprez

1.3.            Plan pracy

1.4.            O nas

1.5.            Nasi twórcy

1.6.            Konkursy

1.7.            Działalność edukacyjna

1.8.            Galeria

1.9.            Do pobrania

1.10.        Kontakt

1.11.        Nasi partnerzy

1.12.        Newsletter

1.13.        SMS

1.14.        Polub nas na fb

(nazwa i adres oferenta)                                                                                               (miejscowość i data)

 

 

 

 

GMINA KOSÓW LACKI

UL. KOLEJOWA 2

08-330 KOSÓW LACKI

FORMULARZ OFERTY

Ja,

                                               imię i nazwisko osoby reprezentującej wykonawcę

 

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi : Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej mgok.kosowlacki.pl dla miejsko Gminnego Ośrodka Kultury                         w Kosowie Lackim w ramach projektu,, Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ”

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia , za cenę :

Cena ofertowa netto: .........................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.....................................zł

Cena ofertowa brutto..........................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Cena oferowana wynika z załączonego kosztorysu ofertowego                                                                          

2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zaproszeniu oraz ofercie .

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia                     i realizacji przyszłego świadczenia umownego.                                                                                                                          

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na okres ……… dni od upływu terminu składania ofert.                                                          

5. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):

Lp.

Nazwa dokumentu

Nr strony w ofercie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         (Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej


                                                                                                                            Załącznik do zaproszenia

.....................................

   Pieczęć Wykonawcy

                                                                   Wykaz usług

na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

   Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na realizację zadania:

Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej mgok.kosowlacki.pl dla miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim w ramach ,, Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ”

oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia polegające na projektowaniu i wykonaniu strony internetowej:

 

Nazwa, rodzaj i zakres zamówienia

Usługi

 

Termin realizacji

 

Nazwa i adres Zamawiającego

1

5

 

                                                                                                  Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama