Strona Główna Plan zagosp. przestrzennego OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) i Uchwały Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim Nr XVIII/105/2012   z dnia       23 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki

 

 

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków

 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz

 

z prognozą oddziaływania na środowisko

 

w dniach od 17 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2015 r.

 

 

 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki w godz. od 8.00do 15.00 oraz na stronie internetowej samorzad@kosowlacki.pl.

 

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki o godz. 10.00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki, w godzinach pracy Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w terminie do dnia 8 stycznia 2016 r.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 41, art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu studium w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim pok. nr 4. Do wyżej wymienionego dokumentu mogą być zgłaszane uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, (e-mail: samorzad@kosowlacki.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2016 r. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki.

PLIKI DO POBRANIA:

 

OGŁOSZENIE

Tekst projektu studium

Tekst prognozy studium

Załącznik graficzny 1

Załącznik graficzny 2

Załącznik graficzny 3

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

Jan Słomiak


Poprawiony: poniedziałek, 09 listopada 2015 12:30  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama