Strona Główna Plan zagosp. przestrzennego OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wszystkie pliki skompresowane

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r, poz. 778) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 , art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 353) i Uchwały Rady Miasta i Gminy w Kosowie Lackim Nr XVIII/105/2012   z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz

z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 10 kwietnia 2017r. do 05 maja 2017 r.

 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki w godz. od 8.00do 15.00 oraz na stronie internetowej samorzad@kosowlacki.pl.

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki, w godzinach pracy Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w terminie do dnia         29 maja 2017r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 41, art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam, że możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu studium w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim pok. nr 4. Do wyżej wymienionego dokumentu mogą być zgłaszane uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, (e-mail: samorzad@kosowlacki.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2017 r. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Wszystkie pliki skompresowane

  

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Jan Słomiak

Poprawiony: czwartek, 27 kwietnia 2017 10:50  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama