Strona Główna

RPO WM

Email Drukuj PDF

RPO WM

 

dla rozwoju Mazowsza

 

Gmina Kosów Lacki informuje, że w dniu 16 sierpnia 2010r. 

zostałapodpisana umowa o dofinansowanie projektu

pod nazwą „ BUDOWA LICEUM W KOSOWIE LACKIM”

w ramach

Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Działania7.2. Infrastruktura służąca edukacji

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Wartość projektu: 2730921,42zł

Beneficjent: Gmina Kosów Lacki

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Okres realizacji projektu: 03.02.2009 r. – 30.09.2010 r.

Beneficjent: Gmina Kosów Lacki

 

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

                                                                                                                                                  


 

Informacja

 

Gmina Kosów Lacki informuje, że w dniu 21 stycznia 2010r. została podpisana umowa

o dofinansowanie Projektu  „ ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I OCHRONA PRZYRODY W GMINIE KOSÓW LACKI POPRZEZ ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU -CIĘŻKIEGO RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z FUNKCJĄ EKOLOGICZNO-CHEMICZNĄ”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego
w ramach

Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”

DziałaniA 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu”
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 752 616,00 PLN

 

Całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 750 000,00 PLN

 

Dofinansowanie z UE - 85 % wydatków kwalifikowalnych: 637 500,00 PLN

 

W dniu 27 maja nastąpił odbiór samochodu zakupionego w ramach projektu

Samochód strzażacki

 

W dniu 22 czerwca 2010 roku nastąpiło uroczyste przekazanie w użytkowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie Lackim specjalistycznego samochodu - ciężkiego ratowniczo – gaśniczego z funkcją ekologiczno-chemiczną na podwoziu Mercedes - Benz Atego  1529AF o wartości 747 616,00 PLN, którego zakup w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych  został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013; Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Działanie 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, przedstawiciele władzy samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, kapelan powiatowy i proboszcz parafii Kosów Lacki, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów, działacze OSP szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, strażacy PSP Sokołów Podl. oraz delegacje strażaków OSP z terenu gminy.
Zaproszonych gości przywitał Burmistrz P. Andrzej Krasnodębski i wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom z terenu gminy Kosów Lacki.
 Następnie rys historyczny OSP Kosów przedstawił Komendant Gminny Związku OSP RP P. Marian Sikorski.
W dalszej części odczytany został akt przekazania w użytkowanie samochodu po czym nastąpiło jego wyświęcenie przez Kapelana Powiatowego w asyście Księdza Proboszcza  i przekazanie kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego przez Burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Krasnodębskiego i Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Zdzisława Ogrzewałę. Kluczyki odebrał Naczelnik OSP Kosów Lacki P. Jan Pawlicki.
Przy tej okazji przekazano również samochód marki Steyr pozyskany z PSP Otwock dla OSP Trzciniec Duży.
Na koniec głos zabrali zaproszeni goście m.in. Poseł Krzysztof Borkowski i Dyrektor ARR Leszek Iwaniuk, Wice Prezes Zarządu Związku OSP RP woj. mazowieckiego Stefan Todorski, Komendant Powiatowy PSP Józef Panasz.
Po oficjalnym przekazaniu goście i  przybyli mieszkańcy gminy mięli możliwość obejrzenia samochodu oraz jego wyposażenia.
Nawet ks. Proboszcz nie odmówił sobie przyjemności zasiadania za sterami nowego samochodu.
 Ochrona środowiska jest drugim, po ochronie życia i zdrowia ludzkiego, priorytetem w działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki wyposażeniu w nowy samochód jednostki straży pożarnej Gminy Kosów Lacki będą mogły zająć się również usuwaniem skutków skażeń chemicznych, wypadków drogowych i awarii przemysłowych. Zakupiony w ramach projektu samochód specjalistyczny przyczyni się do szybszego reagowania na  zgłoszenia, efektywniejszego dysponowania jednostki do działań ratowniczych i w efekcie, zminimalizuje skutki wypadków, awarii  i katastrof ekologicznych.
Zakupiony samochód specjalistyczny spowoduje zwiększenie skuteczności działań ratowniczych służących również ochronie środowiska, czyli nastąpi szybsza likwidacja skutków katastrof chemiczno-ekologicznych, na cennych terenach przyrodniczych sieci NATURA 2000  ponadto wpłynie na szybsze alarmowanie ludności w wypadku awarii i lepszy obieg informacji o zdarzeniach i zagrożeniach w relacjach: zakłady przemysłowe - służby ratownicze - okoliczni mieszkańcy.

 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, jest zbudowany na podwoziu Mercedes Benz Atego  1529AF. Jest zaopatrzony m.in. w:
•    wysokodajną autopompę,
•    tzw. "szybkie natarcie" - specjalny osprzęt, który wężem o niedużej średnicy podaje wodę pod bardzo wysokim ciśnieniem (służy on do gaszenia pożarów w mieszkaniach, lokalach użytkowych i pomieszczeniach, gdzie nadmiar wody mógłby zwielokrotnić straty i uszkodzenia spowodowane ogniem),
•    najaśnicę - zestaw składający się z generatora prądu i z umieszczonych na regulowanym maszcie automatycznych 4 lamp halogenowych, których zadaniem jest doświetlenie miejsca akcji gaśniczej,
•    po obu stronach nadwozia po trzy schowki na drobny sprzęt pomocniczy i ratownictwa drogowego,
•    działko wodne umieszczone na dachu nadwozia,
•    zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego o pojemności 4 000 litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy.
•    -szeroką paletę sprzętu do działań ekologiczno- chemicznych
To pierwszy tej klasy samochód gaśniczy w historii Gminy Kosów Lacki. Zakup jego był możliwy tylko dzięki wsparciu finansowym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Przekazanie samochodu

Samochód

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


Poprawiony: środa, 30 listopada 2011 11:43  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama