Strona Główna

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

 

Kosów Lacki dnia 25 maja 2011r.

RG.7321.1.MPZP/2010/2011

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części miasta Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą skutków realizacji ustaleń zawartych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kosów Lacki

       Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 39 i art.54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki nr XXXI/170/2009  z dnia 30 grudnia 2009r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kosów Lacki  

 zawiadamiam

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą skutków realizacji ustaleń zawartych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kosów Lacki, w dniach od 13 czerwca 2011r.  do 12 lipca 2011r. w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim  godz. od 8.00 do 16.00

W/w dokumentacja dostępna jest również na stronie internetowej urzędu.


 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lipca 2011r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, pok. Nr 5,   o godz. 10.00

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1 pkt.3i art.54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składaćna piśmie do Burmistrza Miastai Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2011r.                                                                                           

 

                                                                                                        Burmistrz

                                            Miasta i Gminy

                                            /-/ Jan Słomiak

 

Lista załączników do pobrania

PLIKI DO POBRANIA

1.  Plan po naniesionych poprawkach

     Legenda do planu

2.  Zmiany w planie przy ulicy Parkowej od strony granicy z miejscowością Tosie

3.  Zmiany w planie przy ulicy Gutowskiej

4.  Zmiany w planie przy ulicy Małkińskiej i Leśnej

5.  Zmiany w planie przy ulicy Polnej i Ogrodowej

6.  Zmiany w planie przy ul. Armii Krajowej od ul. Grabniak

7.  Zmiany w planie przy ul. Armii Krajowej od ul Zachodniej

8.  Zmiany w planie przy ul. Armii Krajowej w pobliżu Gimnazjum

9.  Zmiany w planie przejścia przez rzekę Kosówkę i terenów w centrum miasta

10. Zmana w planie przy ul.Źródlanej

11. Zmiana w planie przy ul Sokołowskiej

12. Zmiana w planie obwodnica od ul. Parkowej i tereny przyległe

13. Zmiana w planie obwodnica od zakładów mięsnych do ul Wiejskiej

14. Zmiana w planie obwodnica od ul Wiejskiej do Nurskiej

15. Zmiana w planie przy ul Zacisze i Podmiejskiej

16. Prognoza oddziaływania na środowisko

17. Załącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko

18. Tekst zmiany planu

Poprawiony: piątek, 23 grudnia 2011 09:03  
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama