Strona Główna Sesje
Sesje

Zaproszenie na sesję nr XIII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  

20 grudnia 2019r. o godz.12°° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim

ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kosów Lacki w roku szkolnym 2019/2010

9.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kosów Lacki,

10.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

11.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki   na lata 2019-2035.

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy XII

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019r. o godz. 12 °° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Zapytania mieszkańców gminy.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie Lackim   w czteroletnie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Kosowie Lackim.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki.

7. Przyjęcie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 18 października 2019r.

8. Przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 18 października 2019r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13.Odpowiedzi na zapytania.

14.Sprawy różne.

15.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta i Gminy.

16.Zamknięcie obrad sesji.                                                  

   Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

 

Wiesław Wiśniewski

 

I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy

Email Drukuj PDF

W dniu 12 listopada2019r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki IV kadencji.
Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Młodzieżowa Rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym. Dzięki działaniu MRG chłopcy i dziewczęta rozwijają kluczowe umiejętności obywatelskie oraz zyskują przekonanie, że lokalne sprawy publiczne są ważne i godne ich uwagi.
Młodzi radni podczas uroczystej sesji złożyli ślubowanie i wybrali ze swego grona władze rady. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady została Anna Trzcińska. Wiceprzewodniczącym-Klaudia Ormińska, Sekretarzem –Iga Stefańczuk. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Dominika Buczyńska, Adam Fiedczak, Mateusz Jurkowski.
Przewodniczący Rady Wiesław Wiśniewski i Burmistrz Jan Słomiak pogratulowali młodym radnym wyboru , życząc owocnej pracy i satysfakcji z wykonywanego mandatu radnego.

Zdjęcia z I Sesji 

Poprawiony: czwartek, 14 listopada 2019 08:30
 

Zaproszenie na sesję nr XI

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 25 października 2019r. o godz. 10 °° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję IX

Email Drukuj PDF

 Zapraszam na  sesję  Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki ,która odbędzie się w dniu 5 września 2019r. o godz. 10 °° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim  ul. Słoneczna  4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Wręczenie stypendiów Burmistrza.

6.Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.

8.Informacja o  przebiegu  wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. oraz  o  kształtowaniu się  wieloletniej prognozy finansowej gminy.

9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

10.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Kosów Lacki.

12.Podjęcie  uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wraz z odpowiedzią na skargę.

13.Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania skargi Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wraz z odpowiedzią na skargę.

14.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów 

     Lacki na lata  2019-2035.

15.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2019.

16.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

17.Odpowiedzi na zapytania.

18.Sprawy różne.

19.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta i Gminy.

20.Zamknięcie obrad sesji.                                                   

Przewodniczący

 

Rady Miasta i Gminy

 

 

 

Wiesław Wiśniewski

 

 


Strona 1 z 5
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama