Strona Główna
Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro


Dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów gminnych, w tym samochodów specjalistycznych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, polegająca na bezgotówkowym ich tankowaniu na stacjach paliwowych Wykonawcy .

Email Drukuj PDF

                                                                                                 Kosów Lacki, dn. 22.12.2014 r.

  

 

 

 

saveZaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907

z późniejszymi zmianami)

I. Zamawiający:

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

woj. mazowieckie

Tel.25 787 91 05   fax. 25 737 90 38

www.kosowlacki.pl

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II.   Opis przedmiotu zamówienia


1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów gminnych, w tym samochodów specjalistycznych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, polegająca na bezgotówkowym ich   tankowaniu   na stacjach paliwowych Wykonawcy .
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w   okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
- Benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 zgodna z aktualną normą PN-EN 228 - około 4000 litrów w tym     Pb 95 – ok 1400 , Pb 98 – 2600 l
- Olej napędowy ON zgodny z aktualną normą PN-EN 590 - około 12 000 litrów

Tankowania odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego.

2)Podane ilości paliwa są ilościami orientacyjnymi określonymi na podstawie zużycia                        w roku 2014 .Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych rodzajów paliwa w stosunku do ilości określonej w     niniejszej specyfikacji przy czym maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty brutto 130 000 zł


3)Wykonawca musi posiadać stację paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 z późniejszymi zmianami).

usytuowaną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego.

Zakup będzie realizowany na zasadzie bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów. Tankowanie do kanistrów odbywać się będzie wyłącznie   na podstawie jednorazowego upoważnienia Zamawiającego. Zamawiający dołączy do umowy wykaz marek i numery rejestracyjne pojazdów oraz nazwiska osób uprawnionych do tankowania.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

PLIK ZAPROSZENIA

Poprawiony: wtorek, 30 grudnia 2014 14:32 Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

Email Drukuj PDF

Kosów Lacki, dnia 18.12.2014.

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

tel. 25 787 91 05 fax.25 787 90 38

e mail : samorzą Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                      

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

APROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

 

  

           Gmina Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej do zadania inwestycyjnego ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim w rejonie ulic: Długa, Spacerowa, Wspólna , Wiatraczna, Źródlana .

Poprawiony: czwartek, 18 grudnia 2014 11:09 Więcej…
 

Gmina Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w Kosowie Lackim na działkach o nr ew. 81, 1342/11, 1342/12 1342/13,1342/4, 1342/5, 1342/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosów Lacki, ul. Ja

Email Drukuj PDF

Zamawiający                                                                       Kosów Lacki, dnia 07.10.2014 r.

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

tel. 25 787 91 05 fax.25 787 90 38

e mail : samorzą Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                      

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

 

I. Przedmiot zamówienia

Gmina Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w Kosowie Lackim na działkach o nr ew. 81, 1342/11, 1342/12

1342/13,1342/4, 1342/5, 1342/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosów Lacki,   ul. Jasna.

Do zaproszenia dołączamy przedmiar robót oraz kosztorys ślepy. Dokumentacja techniczna   w tym Projekt budowlany dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 

Więcej…
 

Zaproszenie do złożenia oferty opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną projektu pn. ”Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Kosów Lacki”

Email Drukuj PDF

Gmina Kosów Lacki                                                      Kosów Lacki dn.29.04.2014r.

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

RG.271.2.2014

Zaproszenie do złożenia oferty

I . Zamawiający

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

fax (25)7879038

Tel.(25)7879105

zaprasza do złożenia ofert na:

opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną projektu pn. ”Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Kosów Lacki”

II. Opis Przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną projektu pn. ”Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w gminie Kosów Lacki”
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV„Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”

Działanie 4.1 „Gospodarka wodno - ściekowa”

2) Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi dokumentami programowymi oraz wytycznymi dotyczącymi przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ubiegających się
o dofinansowanie ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

III.Termin realizacji zamówienia

Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia – 31.05.2014r.

 

IV. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim zgodnie ze wzorem formularza będącego załącznikiem do niniejszego zaproszenia. Sposób dostarczenia oferty- osobiście, pocztą, fax lub e- mail

V. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać do dnia 05.05.2014r. do godz.10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki , ul. Kolejowa 2 pokój nr 1 lub za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub fax (25)7879038.

VI. Termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w dniu 05.05.2014 r. godz. 10.15

VI. Kryteria oceny ofert

Najniższa cena – 50% wagi

Termin opracowania – 50% wagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapytania ofertowego, unieważnienia postępowania oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty, jak również do przesunięcia terminu na składanie ofert, bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiających

 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

1. Bożena Andrzejczuk (Tel.(25)7879105)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                          ___________________________

(nazwa i adres oferenta)                                                                                                 (miejscowość i data)

 

GMINA KOSÓW LACKI

UL. KOLEJOWA 2

08-330 KOSÓW LACKI

FORMULARZ OFERTY

 

Ja,

imię i nazwisko osoby reprezentującej wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy

Pełna nazwa

 

 

REGON

 

NIP

 

Adres

 

 

Tel/faks

 

 

odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro oferuję wykonanie dostawy/usługi/ robót budowlanych nazwa…....................................................................................................................

1. Oferuję wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty/ specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączonej do zaproszenia do złożenia oferty, za cenę:

Cena ofertowa netto: .........................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.....................................zł

Cena ofertowa brutto..........................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie oraz zaproszeniu do złożenia oferty specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na okres ……… dni od upływu terminu składania ofert.

5. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):

Lp

Nazwa dokumentu

Nr strony w ofercie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznikami do oferty mogą być:

Wzór umowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie prawomocnego wyroku, likwidacji lub upadłości.

Próbki, atesty, dokumenty potwierdzające kwalifikacje itd.

 

___________________

Załącznik nr 2 do oferty

Pieczęć oferenta

O Ś W I A D C Z E N I E

 

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

na………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Niniejszym oświadczam/y, że

1.posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia

2.posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3.dysponujem/y odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

4.znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Podpis

Miejscowość, data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do oferty

___________________

 

Pieczęć oferenta

O Ś W I A D C Z E N I E

 

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

na………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Niniejszym oświadczam/y, że

1) w okresie 3 poprzedzających złożenie oferty nie zapadło wobec nas/ mnie prawomocne orzeczenie sądu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

2) nie otwarto wobec nas/mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,

 

.................................................................... …………………………………………………………..

(miejscowość i data) ( podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Poprawiony: wtorek, 29 kwietnia 2014 11:46
 

Protokół nr 1/2013

Email Drukuj PDF

 

 

 

 

Protokół

z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Nr 1/2013 na dostawę artykułów

przeznaczonych do prowadzenia zajęć z dziećmi zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym dla umowy 27/ES/ZS/D-POKL/12 oraz dla umowy 132/ES/ZS/D-POKL/12.

 

W dniu 21.01.2013r. o godzinie 10.10 w siedzibie zamawiającego Zespołu Obsługi Szkół w Kosowie Lackim ul. Armii Krajowej 6 08-330 Kosów Lacki reprezentowanym przez Komisję w składzie:

1. Dorota Strzała

2. Agnieszka Poziarska

3. Hanna Bednarczyk

Poprawiony: środa, 14 sierpnia 2013 18:34 Więcej…
 


Strona 9 z 11
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama