Strona Główna
Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro Odbiór i utylizacja płyt azbestowo cementowych z terenu gminy Kosów Lacki

Email Drukuj PDF

FN.3226.22.2015                                                                     Kosów Lacki, dn. 19.02.2015 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej   30 000 euro

N.3226.22.2015 Kosów Lacki, dn. 19.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

I. Zamawiający

 

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

woj. mazowieckie

Tel.25 787 91 05   fax. 25 737 90 38

www.kosowlacki.pl

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1.Przedmiot zamówienia : Odbiór i utylizacja płyt azbestowo cementowych z terenu gminy Kosów Lacki

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na :

Zebraniu wyrobów zawierających azbest , pochodzących z demontażu pokryć dachowych, złożonych na posesjach zlokalizowanych na terenie gminy Kosów Lacki, ich transporcie  i utylizacji.

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia w ramach realizacji zamówienia wynosi ok.7 630 m2, Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 
 

Dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów gminnych, w tym samochodów specjalistycznych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, polegająca na bezgotówkowym ich tankowaniu na stacjach paliwowych Wykonawcy .

Email Drukuj PDF

                                                                                                 Kosów Lacki, dn. 22.12.2014 r.

  

 

 

 

saveZaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907

z późniejszymi zmianami)

I. Zamawiający:

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

woj. mazowieckie

Tel.25 787 91 05   fax. 25 737 90 38

www.kosowlacki.pl

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II.   Opis przedmiotu zamówienia


1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paliw płynnych do samochodów i pojazdów gminnych, w tym samochodów specjalistycznych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, polegająca na bezgotówkowym ich   tankowaniu   na stacjach paliwowych Wykonawcy .
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w   okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
- Benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 zgodna z aktualną normą PN-EN 228 - około 4000 litrów w tym     Pb 95 – ok 1400 , Pb 98 – 2600 l
- Olej napędowy ON zgodny z aktualną normą PN-EN 590 - około 12 000 litrów

Tankowania odbywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego.

2)Podane ilości paliwa są ilościami orientacyjnymi określonymi na podstawie zużycia                        w roku 2014 .Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych rodzajów paliwa w stosunku do ilości określonej w     niniejszej specyfikacji przy czym maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty brutto 130 000 zł


3)Wykonawca musi posiadać stację paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 z późniejszymi zmianami).

usytuowaną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego.

Zakup będzie realizowany na zasadzie bezgotówkowych tankowań do zbiorników pojazdów. Tankowanie do kanistrów odbywać się będzie wyłącznie   na podstawie jednorazowego upoważnienia Zamawiającego. Zamawiający dołączy do umowy wykaz marek i numery rejestracyjne pojazdów oraz nazwiska osób uprawnionych do tankowania.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

PLIK ZAPROSZENIA

Poprawiony: wtorek, 30 grudnia 2014 14:32 Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

Email Drukuj PDF

Kosów Lacki, dnia 18.12.2014.

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

tel. 25 787 91 05 fax.25 787 90 38

e mail : samorzą Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                      

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

APROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

 

  

           Gmina Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej do zadania inwestycyjnego ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim w rejonie ulic: Długa, Spacerowa, Wspólna , Wiatraczna, Źródlana .

Poprawiony: czwartek, 18 grudnia 2014 11:09 Więcej…
 

Gmina Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w Kosowie Lackim na działkach o nr ew. 81, 1342/11, 1342/12 1342/13,1342/4, 1342/5, 1342/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosów Lacki, ul. Ja

Email Drukuj PDF

Zamawiający                                                                       Kosów Lacki, dnia 07.10.2014 r.

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

tel. 25 787 91 05 fax.25 787 90 38

e mail : samorzą Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                      

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

 

I. Przedmiot zamówienia

Gmina Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w Kosowie Lackim na działkach o nr ew. 81, 1342/11, 1342/12

1342/13,1342/4, 1342/5, 1342/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosów Lacki,   ul. Jasna.

Do zaproszenia dołączamy przedmiar robót oraz kosztorys ślepy. Dokumentacja techniczna   w tym Projekt budowlany dostępne są w siedzibie Zamawiającego.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 

Więcej…
 


Strona 9 z 12
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama