Strona Główna
Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro


Zaproszenie do złożenia oferty opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną projektu pn. ”Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Kosów Lacki”

Email Drukuj PDF

Gmina Kosów Lacki                                                      Kosów Lacki dn.29.04.2014r.

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

RG.271.2.2014

Zaproszenie do złożenia oferty

I . Zamawiający

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

fax (25)7879038

Tel.(25)7879105

zaprasza do złożenia ofert na:

opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną projektu pn. ”Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Kosów Lacki”

II. Opis Przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną projektu pn. ”Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w gminie Kosów Lacki”
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV„Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”

Działanie 4.1 „Gospodarka wodno - ściekowa”

2) Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi dokumentami programowymi oraz wytycznymi dotyczącymi przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ubiegających się
o dofinansowanie ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

III.Termin realizacji zamówienia

Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia – 31.05.2014r.

 

IV. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim zgodnie ze wzorem formularza będącego załącznikiem do niniejszego zaproszenia. Sposób dostarczenia oferty- osobiście, pocztą, fax lub e- mail

V. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać do dnia 05.05.2014r. do godz.10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki , ul. Kolejowa 2 pokój nr 1 lub za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub fax (25)7879038.

VI. Termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w dniu 05.05.2014 r. godz. 10.15

VI. Kryteria oceny ofert

Najniższa cena – 50% wagi

Termin opracowania – 50% wagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapytania ofertowego, unieważnienia postępowania oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty, jak również do przesunięcia terminu na składanie ofert, bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiających

 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

1. Bożena Andrzejczuk (Tel.(25)7879105)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                          ___________________________

(nazwa i adres oferenta)                                                                                                 (miejscowość i data)

 

GMINA KOSÓW LACKI

UL. KOLEJOWA 2

08-330 KOSÓW LACKI

FORMULARZ OFERTY

 

Ja,

imię i nazwisko osoby reprezentującej wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy

Pełna nazwa

 

 

REGON

 

NIP

 

Adres

 

 

Tel/faks

 

 

odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro oferuję wykonanie dostawy/usługi/ robót budowlanych nazwa…....................................................................................................................

1. Oferuję wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty/ specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączonej do zaproszenia do złożenia oferty, za cenę:

Cena ofertowa netto: .........................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.....................................zł

Cena ofertowa brutto..........................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie oraz zaproszeniu do złożenia oferty specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na okres ……… dni od upływu terminu składania ofert.

5. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):

Lp

Nazwa dokumentu

Nr strony w ofercie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznikami do oferty mogą być:

Wzór umowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie prawomocnego wyroku, likwidacji lub upadłości.

Próbki, atesty, dokumenty potwierdzające kwalifikacje itd.

 

___________________

Załącznik nr 2 do oferty

Pieczęć oferenta

O Ś W I A D C Z E N I E

 

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

na………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Niniejszym oświadczam/y, że

1.posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia

2.posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3.dysponujem/y odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

4.znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Podpis

Miejscowość, data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do oferty

___________________

 

Pieczęć oferenta

O Ś W I A D C Z E N I E

 

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

na………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Niniejszym oświadczam/y, że

1) w okresie 3 poprzedzających złożenie oferty nie zapadło wobec nas/ mnie prawomocne orzeczenie sądu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

2) nie otwarto wobec nas/mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,

 

.................................................................... …………………………………………………………..

(miejscowość i data) ( podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Poprawiony: wtorek, 29 kwietnia 2014 11:46
 

Protokół nr 1/2013

Email Drukuj PDF

 

 

 

 

Protokół

z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Nr 1/2013 na dostawę artykułów

przeznaczonych do prowadzenia zajęć z dziećmi zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym dla umowy 27/ES/ZS/D-POKL/12 oraz dla umowy 132/ES/ZS/D-POKL/12.

 

W dniu 21.01.2013r. o godzinie 10.10 w siedzibie zamawiającego Zespołu Obsługi Szkół w Kosowie Lackim ul. Armii Krajowej 6 08-330 Kosów Lacki reprezentowanym przez Komisję w składzie:

1. Dorota Strzała

2. Agnieszka Poziarska

3. Hanna Bednarczyk

Poprawiony: środa, 14 sierpnia 2013 18:34 Więcej…
 

Zapytanie ofertowe Nr 1/2013

Email Drukuj PDF

 

 

Znak sprawy ZOS.1.2013                                                             Kosów Lacki, 16.01.2013r.

                                                   Zapytanie ofertowe Nr 1/2013

I . Zamawiający:

Nazwa: Zespół Obsługi Szkół w Kosowie Lackim

adres: ul. Armii Krajowej 6, 08-330 Kosów Lacki    

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

tel/fax: 25 787-94-94    

II. Przedmiot zamówienia :

1.Opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu systemowego w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków EFS przedmiotem zamówienia są następujące artykuły przeznaczone do prowadzenia zajęć z dziećmi:

Poprawiony: środa, 16 stycznia 2013 15:16 Więcej…
 

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Nr 4/2012 na dostawę węgla kamiennego typu „kostka” oraz „eko groszek” do szkół z terenu gminy Kosów Lacki w sezonie grzewczym 2012/2013

Email Drukuj PDF

Protokół

z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Nr 4/2012 na dostawę węgla kamiennego typu „kostka” oraz „eko groszek” do szkół z terenu gminy Kosów Lacki w sezonie grzewczym 2012/2013

W dniu 15.10.2012r. o godzinie 10.20 w siedzibie zamawiającego Zespołu Obsługi Szkół w Kosowie Lackim ul. Armii Krajowej 6 08-330 Kosów Lacki reprezentowanym przez Komisję w składzie:

1. Dorota Strzała

2. Grażyna Niemierka

3. Agnieszka Poziarska

4. Hanna Bednarczyk                                                                                       

dokonano otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące dostawy węgla do Szkoły Podstawowej w Rytelach Święckich, Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim oraz Szkoły Filialnej w Telakach.

Zapytanie zostało zamieszczone dnia 08.10.2012r. na stronie internetowej www.kosowlacki.pl jak również dostarczone osobiście do następujących firm:

1. P.H.U. "AGRO"

ul. Szkolna 23, 08-330 Kosów Lacki

2. Skłodowski Spółka Jawna

ul. Czyżewska 20, 07-323 Zaręby Kościelne

Do dnia składania ofert tj. do 15.10.2012r. do zamawiającego wpłynęły dwie oferty.

Wstępne zestawienie ofert:

Nazwa firmy

Proponowane ceny (brutto) za 1 tonę węgla typu

"kostka"

"eko groszek"

P.H.U. "AGRO"

ul. Szkolna 23, 08-330 Kosów Lacki

790,00 zł

820,00 zł

Skłodowski Spółka Jawna

ul. Czyżewska 20, 07-323 Zaręby Kościelne

860,00 zł

825,00 zł

W prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy P.H.U. "AGRO"

ul. Szkolna 23, 08-330 Kosów Lacki w kwocie 790,00 zł/tonę węgla typu "kostka" oraz 820,00 zł/tonę węgla typu "eko groszek".

Podpisy Komisji:

1. …………………………………..

2. …………………………………..

3. …………………………………..

4. ......................................................

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2012

Email Drukuj PDF

          Kosów Lacki, 08.10.2012r.

ZOS 9/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2012

Dotyczy: zamówienia na dostawę węgla kamiennego typu „kostka” oraz „eko groszek” do szkół z terenu gminy Kosów Lacki w sezonie grzewczym 2012/2013

 

Zamawiający:

Zespół Obsługi Szkół w Kosowie Lackim

ul. Armii Krajowej 6

08-330 Kosów Lacki

Tel./fax 25 787-94-94

Osoba odpowiedzialna: Dorota Strzała

  1. 1.Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa węgla kamiennego typu: „eko groszek” w ilości 20 ton do Szkoły Podstawowej w Rytelach Święckich; „kostka” w ilości 2,5 tony do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim oraz w ilości 10 ton do Szkoły Filialnej w Telakach.

Poprawiony: wtorek, 09 października 2012 09:12 Więcej…
 


Strona 10 z 12
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama