SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2012

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 14:35 Andrzej
Drukuj

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2012

 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjęty został uchwałą Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Nr IX/53/2011 dnia 26 października 2011r. Projekt Programu poddany został konsultacjom społecznym. Na realizację zadań publicznych zaplanowano kwotę 10 000 zł. Współpraca Gminy z organizacjami została określona w §3 Programu,

w szczególności dotyczyła zadań z obszarów: pomocy społecznej; działalności charytatywnej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej; ochrony i promocji zdrowia; działań na rzecz osób niepełnosprawnych; edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci
i młodzieży; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; porządku
i bezpieczeństwa publicznego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

            W 2012 roku, po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert, podpisano 8 umów
z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych. Wszystkie umowy zostały zrealizowane. Ogłoszenia o konkursach zamieszczano na stronie internetowej Gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy. Konkursy ogłoszono na realizację zadań publicznych w zakresie:

  1. 1.Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.

Złożona została 1 oferta przez Stowarzyszenie na Recz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki. Przyznano dotację w kwocie 1 000 zł na realizację zadania pn.”Postaw na sport”. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 01.09.2012 do 31.10.2012. W ramach projektu upowszechniano kulturę fizyczną i sport wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Kosów Lacki poprzez dofinansowanie wyjazdów na basen. Realizacja projektu przysłużyła się do promocji zdrowego stylu życia, popularyzacji aktywnego wypoczynku, zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, wskazywania zdrowych form rekreacji i wypoczynku, umożliwieniu rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz nauce pływania.

  1. 2.Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez kultywowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i regionalnych.

Złożono 2 oferty: Stowarzyszenie na Recz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki
i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej.

Stowarzyszeniu na Recz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki przyznano dotację w kwocie 1 300 zł na realizację zadania pn. ”Na kosowskim stole”. Zadanie zostało zrealizowane
w okresie od 01.09.2012 do 31.10.2012. W ramach zadania zorganizowano konkurs dla dzieci i młodzieży mieszkającej lub uczącej się na terenie Gminy Kosów Lacki na przepis potrawy charakterystycznej dla okolic Kosowa wraz ze zdjęciem. Realizacja projektu przyczyniła się do odtworzenia przepisów na tradycyjne potrawy regionalne i zachowania tych przepisów dzięki wydaniu poradnika kulinarnego. Zwiększyła zainteresowanie dzieci
i młodzieży tradycją swojego regionu.

Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Kosowskiej przyznano dotację w kwocie 3 000 zł na realizację zadania pn. ”Pomniki historii”. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 01.06.2012 do 31.10.2012. Realizacja projektu pozwoliła na zachowanie pamięci o osobie Księdza Władysława Stępnia. Zebrane zostały informacje o jego życiu, działalności, pracy na rzecz parafii. Wykonana została płyta nagrobna.

  1. 3.Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez organizację spotkań, warsztatów itp.

Złożona została 1 oferta przez Stowarzyszenie Kosowski Klub Seniora. Dotację w kwocie
3 000 zł przyznano na realizację zadania pn. ”Wyjazd integracyjno-turystyczny”. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 01.05.2012 do 31.10.2012. W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazd integracyjno-turystyczny do Kazimierza Dolnego. Poprzez organizację osiągnięte zostały cele zorganizowania czasu wolnego osobom starszym, działania na rzecz integracji, zwiększanie uczestnictwa w życiu społecznym.

  1. 4.Edukacji, oświaty i wychowania poprzez edukację kulturalną i artystyczną oraz wspieranie działalności placówek wychowania pozaszkolnego.

Złożona została 1 oferta przez Stowarzyszenie na Recz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki. Dotację w kwocie 1 000 zł przyznano na realizację zadania pn.”Konkurs fotograficzno-plastyczny”. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 01.09.2012 do 31.10.2012. Realizacja projektu przyczyniła się do promocji osobliwości Gminy Kosów Lacki zarówno wśród dzieci
i młodzieży, jak również posłużyła kształtowaniu patriotyzmu lokalnego.

  1. 5.Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez edukację ekologiczną i ochronę środowiska.

Złożona została 1 oferta przez Stowarzyszenie na Recz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki. Dotację w kwocie 700 zł przyznano na realizację zadania pn. ”Ekologia – wybór przyszłości”. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 01.06.2012 do 31.10.2012. Realizacja projektu przyczyniła się do kształtowania postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Kosów Lacki. Spowodowała uświadomienie negatywnych skutków nieprzemyślanego zaśmiecania środowiska. Uświadomiła potrzebę segregacji śmieci. Przesłaniem projektu było budowanie postawy dbałości o środowisko przyrodnicze, kształtowanie odpowiedzialności za dobro wspólne jakim jest bogactwo przyrodnicze gminy.

  1. 6.Wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych gimnazjum z terenu gminy Kosów Lacki, pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi, głównie alkoholizmem.

Złożona została 1 oferta przez Stowarzyszenie na Recz Dzieci i Młodzieży Gminy Kosów Lacki. Dotację w kwocie 12 000 zł przyznano na realizację zadania pn. „W jak wakacje”. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 05.07.2012 do 25.08.2012. Zorganizowane zostały dziesięciodniowe kolonie letnie w Mikołajkach. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujący na terenie Gminy Kosów Lacki, pochodzący
z rodzin o niskim statusie materialnym, rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych. Kolonie umożliwiły dzieciom i młodzieży bezpieczne spędzenie czasu wolnego od nauki, a zarazem możliwość oderwania od codzienności. Codzienne zajęcia umożliwiły rozwijanie zainteresowań, kształtowanie samodzielności, budowanie postawy dbałości o zdrowie, kształtowały poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, kształtowały pozytywne nawyki kulturalne, higieniczne, żywieniowe.

  1. 7.Działalności na rzecz ludzi w wieku emerytalnym przez przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez organizację spotkań, warsztatów itp.

Złożona została 1 oferta przez Stowarzyszenie Kosowski Klub Seniora. Dotację w kwocie
600 zł przyznano na realizację zadania pn. „Spotkanie integracyjne osób starszych z okazji Dnia Seniora”. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 02.11.2012 do 10.11.2012. Realizacja zadania miała na celu organizację czasu wolnego osób starszych, działanie na rzecz integracji, zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.

Stowarzyszenia prowadziły w roku 2012 swoją działalność statutową. Miejsce miała także współpraca Stowarzyszeń z Gminą o charakterze pozafinansowym, która polegała głównie na współudziale przy organizacji imprez kulturalnych na terenie Gminy oraz wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności. Udostępniano Stowarzyszeniom obiekty i pomieszczenia będące w dyspozycji Gminy.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu podsumowania realizacji rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

                                                                                                         

 

 

Sporządził:

Hanna Wesołowska