OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru Gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały

czwartek, 23 czerwca 2016 08:53 Andrzej
Drukuj

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru Gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) i Uchwały Rady Miasta i Gminy  Kosów Lacki Nr  VI/43/2015   z dnia  30 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od  1 lipca 2016 r. do  21 lipca 2016 r.

 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki w godz. od 8.00do 15.00 oraz na stronie internetowej samorzad@kosowlacki.pl.

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu  15 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki o godz. 10.00.

  Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki, w godzinach pracy Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w terminie do dnia  5 sierpnia 2016 r.

 

  Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 41, art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam, że możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim pok. nr 4. Do wyżej wymienionego dokumentu mogą być zgłaszane uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, (e-mail: samorzad@kosowlacki.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2016 r. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki.

PLIKI DO POBRANIA:

Projekt uchwały

Prognoza

Rysunek

Treść ogłoszenia

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jan Słomiak