ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

poniedziałek, 09 grudnia 2019 14:55 Andrzej
Drukuj

Kosów Lacki, dn. 09.12.2019 r.

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

Ul. Kolejowa 2

 

OSO.426.4.2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

( Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

 

I. Zamawiający

Gmina Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki

tel. 257879105, fax. 257879038, adres e mail. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki reprezentujący Gminę Kosów Lacki zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w zakresie transportu piłkarzy oraz działaczy Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosów Lacki na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2020 r.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz i odwóz) piłkarzy oraz działaczy Miejsko – Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosów Lacki na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2020 r. Usługa będzie wykonywana zazwyczaj jeden raz w tygodniu, głównie w weekendy, zgodnie z harmonogramem rozgrywek, który zostanie przedłożony Wykonawcy.

Zakres usługi obejmuje dowóz i odwóz młodzików, juniorów oraz seniorów. Rozliczenia za wykonanie usługi będą prowadzone według stawki za 1 km przewozu, którą Wykonawca określi w formularzu ofertowym w cenach brutto oraz rzeczywiście przejechane kilometry. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia (wyjazdu i przyjazdu) świadczenia usługi, za który Wykonawca będzie naliczał swoje wynagrodzenie w rozliczeniu z Zamawiającym jest stadion sportowy w Kosowie Lackim przy ul. Kościelnej 20.

 Komplet dokumentów do pobrania

 

III Termin realizacji zamówienia

Usługa będzie wykonywana w terminie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

  1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał, że posiada wiedzę oraz odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

  2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie , że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez Wykonawcę w związku z niewłaściwą realizacją przedmiotu umowy .

  3. Wykonawca nie był karany karami za przestępstwa

  4. Posiada zdolność do czynności prawnych

 

V . Wykaz dokumentów lub kopii dokumentów, które Wykonawca powinien złożyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu .

1. Oświadczenie o sytuacji finansowo ekonomicznej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

3. Kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

4. Oświadczenia:

- o niekaralności za przestępstwa umyślne/ skarbowe ,

- o posiadaniu / nie posiadaniu zdolności do czynności prawnych.

  1. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki, pokój nr 1 do dnia 17.12.2019 r do godz 16:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2019r. godz 9:30

 

VII. Sposób przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

3. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.

4.Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną oraz trwale zespolone.

5. Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć wszystkie dokumenty o których mowa w Rozdziale V , kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem.

6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres zamawiającego oraz opisane:

Oferta na usługę w zakresie transportu piłkarzy oraz działaczy Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Kosovia Kosów Lacki na zawody sportowe i inne wyjazdy w 2020r. ”

NIE OTWIERAĆ PRZED 18.12.2019 r. godz. 09:30

 

VIII. Ocena warunków udziału w postępowaniu

1.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w formule spełnia /nie spełnia.

2. Zamawiający na podstawie złożonych w ofercie dokumentów wymienionych w rozdz. V będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IV warunków. W przypadku gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony. W przypadku gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za nie spełniony a oferta zostanie odrzucona , z zastrzeżeniem pkt.3

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów o których mowa w rozdziale V do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Uprawnionymi pracownikami zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:

Grabowska Angelika

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki , 08-330 Kosów Lacki ,ul. Kolejowa 2

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

Proponowana cena - 100% wagi

W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

Cena najniższa spośród złożonych ofert

Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------x 100

Cena badanej oferty

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.

 

XI. Pozostałe informacje.

  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający zamieści informacje na własnej stronie internetowej: www.kosowlacki.pl w terminie do 7 dni liczonych od daty otwarcia ofert.

  2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta cenowa będzie najkorzystniejsza, w terminie uzgodnionym telefonicznie.

  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

  4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  5. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO’’) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki do Zaproszenia :

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

3.Oświadczenie uprawnienia

4.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

5.Oświadczenie kandydata o niekaralności.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

/-/

Jan Słomiak