Zaproszenie do złożenia oferty opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną projektu pn. ”Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Kosów Lacki”

wtorek, 29 kwietnia 2014 11:37 Andrzej
Drukuj

Gmina Kosów Lacki                                                      Kosów Lacki dn.29.04.2014r.

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

RG.271.2.2014

Zaproszenie do złożenia oferty

I . Zamawiający

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

fax (25)7879038

Tel.(25)7879105

zaprasza do złożenia ofert na:

opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną projektu pn. ”Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Kosów Lacki”

II. Opis Przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną projektu pn. ”Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w gminie Kosów Lacki”
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet IV„Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”

Działanie 4.1 „Gospodarka wodno - ściekowa”

2) Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi dokumentami programowymi oraz wytycznymi dotyczącymi przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ubiegających się
o dofinansowanie ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

III.Termin realizacji zamówienia

Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia – 31.05.2014r.

 

IV. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim zgodnie ze wzorem formularza będącego załącznikiem do niniejszego zaproszenia. Sposób dostarczenia oferty- osobiście, pocztą, fax lub e- mail

V. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać do dnia 05.05.2014r. do godz.10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki , ul. Kolejowa 2 pokój nr 1 lub za pośrednictwem adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub fax (25)7879038.

VI. Termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w dniu 05.05.2014 r. godz. 10.15

VI. Kryteria oceny ofert

Najniższa cena – 50% wagi

Termin opracowania – 50% wagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapytania ofertowego, unieważnienia postępowania oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty, jak również do przesunięcia terminu na składanie ofert, bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiających

 

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

1. Bożena Andrzejczuk (Tel.(25)7879105)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                          ___________________________

(nazwa i adres oferenta)                                                                                                 (miejscowość i data)

 


GMINA KOSÓW LACKI

UL. KOLEJOWA 2

08-330 KOSÓW LACKI

FORMULARZ OFERTY

 

Ja,

imię i nazwisko osoby reprezentującej wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz wykonawcy

Pełna nazwa

 

 

REGON

 

NIP

 

Adres

 

 

Tel/faks

 

 

odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro oferuję wykonanie dostawy/usługi/ robót budowlanych nazwa…....................................................................................................................

1. Oferuję wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty/ specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączonej do zaproszenia do złożenia oferty, za cenę:

Cena ofertowa netto: .........................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.....................................zł

Cena ofertowa brutto..........................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie oraz zaproszeniu do złożenia oferty specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą na okres ……… dni od upływu terminu składania ofert.

5. Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):

Lp

Nazwa dokumentu

Nr strony w ofercie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznikami do oferty mogą być:

Wzór umowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie prawomocnego wyroku, likwidacji lub upadłości.

Próbki, atesty, dokumenty potwierdzające kwalifikacje itd.

 

___________________


Załącznik nr 2 do oferty

Pieczęć oferenta

O Ś W I A D C Z E N I E

 

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

na………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Niniejszym oświadczam/y, że

1.posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia

2.posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3.dysponujem/y odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

4.znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Podpis

Miejscowość, data

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 3 do oferty

___________________

 

Pieczęć oferenta

O Ś W I A D C Z E N I E

 

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

na………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Niniejszym oświadczam/y, że

1) w okresie 3 poprzedzających złożenie oferty nie zapadło wobec nas/ mnie prawomocne orzeczenie sądu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

2) nie otwarto wobec nas/mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,

 

.................................................................... …………………………………………………………..

(miejscowość i data) ( podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Poprawiony: wtorek, 29 kwietnia 2014 11:46