Zaproszenie do złożenia oferty cenowej -scena

wtorek, 31 marca 2015 14:45 Andrzej
Drukuj

                                                                                                       Kosów Lacki ,dn.25.03.2015 r.

                                                   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

realizowanego w ramach projektu

Poprawa jakości oferty kulturalnej   i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim

 

I. Zamawiający:

Gmina Kosów Lacki

08-330 Kosów Lacki

ul. Kolejowa 2

NIP: 823 15-60-217

Tel.25 787 91 05

mail : samorzą Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sceny plenerowej modułowej wraz z zadaszeniem oraz osłonami bocznymi i tylną . Wymiary sceny 8x10 metrów, przy czym minimalne wymiary podłogi sceny (podestu)8,75 m szerokość i   7,5 m głębokość sceny . Podłoga sceny ma być zbudowana z podestów , składających się z aluminiowej ramy , nóg z możliwością płynnej regulacji do wysokości min. 1,20 m   Podesty mają być wykonane z materiału wodoodpornego i pokryte warstwą antypoślizgową o grubości min. 16 mm Maksymalne wymiary 1 podestu 1,25m x 2,25 m. Łączenie ze pojedynczych podestów powinno umożliwiać łatwość zespalania elementów oraz zapewniać bezpieczeństwo korzystającym ze sceny. Scena powinna być wyposażona w poręcze ochronne z trzech stron oraz zestaw schodów samopoziomujących z poręczą . Elementy sceny zostaną wykonane z aluminium                  i wyposażone w regulowane stopy (stalowe) umożliwiające poziomowanie na nierównym terenie. Dach podnoszony/opuszczany za pomocą wózków jezdnych po słupach. Wyciągarki łańcuchowe o udźwigu min. 0,5 t . Scena powinna być skonstruowana i wyposażona w sposób umożliwiający montaż oświetlenia

Konstrukcja dachu dwuspadowa wykonana z profili aluminiowych zakończona czterema wózkami jezdnymi.

Podstawy słupów muszą umożliwiać płynną regulację wysokości wysokości dachu .

Osłony boczne oraz tylna mogą być wykonana z siatki wiatro-przepuszczalnej .

Zamawiający wymaga aby scena posiadała wszelkie wymagane atesty.

2. Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy .

3.Zakres zamówienia obejmuje:

-dostawę sceny do siedziby zamawiającego

-montaż sceny w miejscu wskazanym przez zamawiającego z jednoczesnym

przeszkoleniem obsługi-

demontaż i ponowny montaż sceny wykonany przez zamawiającego pod nadzorem

wykonawcy;

4.Wszystkie użyte materiały muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami

5. Czas reakcji serwisowej maksymalnie 3 dni

6. Do oferty Wykonawca załączy wizualizację sceny wraz z opisem

 

III. Termin realizacji zamówienia

 

Zamawiający wymaga zrealizowania dostawy sceny do dnia 29 kwietnia 2015 r.

PLIKI do pobrania:

Zaproszenie

Formularz oferty

Wykaz wykonanych usług

 

IV. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2,

pokój nr 1 do dnia 10 kwietnia 2015 r. do godz.10:00

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia godz .10:00 w siedzibie     Zamawiającego adres jak wyżej .

 

V. Wymagania Zamawiającego dotyczące wiedzy i doświadczenia

Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty wykaz dostaw wykonanych                    w okresie ostatnich trzech lat od upływu terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie i wskazał w wykazie przynajmniej 2 dostawy scen modułowych zadaszonych o wymiarach podestu min. 35 m2 oraz przedstawi dla tych usług poświadczenie, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte i terminowe wykonanie dostaw. Oferty Wykonawców którzy nie udokumentują posiadania wiedzy i doświadczenia zostaną odrzucone

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczenia punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach

 

Zamawiający dokona oceny ofert w następujących kryteriach:

cena waga 90%

gwarancja waga 10%

przy czym minimalny okres gwarancji 36 miesięcy

maksymalny punktowany okres gwarancji 60 miesięcy

Sposób obliczenia punktacji w kryterium cena :

 

C = (Cmin: Co) x 90 pkt gdzie :

C-liczba punktów w kryterium ,,cena”

C min - cena oferty z najniższą ceną

Co – cena oferty dla której obliczany jest wynik

Sposób obliczania punktacji w kryterium ,,Okres gwarancji”

P = (Go : 60) x 10 pkt

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę z największą sumą punktów jaką oferta otrzyma w obu kryteriach.

VIII .Sposób przygotowania oferty

1.Oferta powinna być sporządzona na piśmie zgodnie ze wzorem formularza ofertowego , stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia .

2. Do oferty wykonawca winien dołączyć wykaz zrealizowanych dostaw wraz z podaniem ich przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz kopie referencji , poświadczeń.

3.Do oferty należy dołączyć atest użytych kratownic, atesty trudnopalności materiału pokrycia i osłon bocznych, atesty trudnopalności na płyty trwale mocowane do konstrukcji sceny

5.Oferta na dostawę sceny winna zawierać także wymagane atesty; certyfikat zgodności

IX. W przypadku wątpliwości co do treści oferty Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia tresci oferty i uzupełnienia .

 

6.Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione

7. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodnośc z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną

8. Zamawiający zaleca aby oferta złożona była w zamkniętej kopercie . W górnym lewym rogu umieszczoną nazwą Wykonawcy w prawym rogu adresatem: Gmina Kosów Lacki ,           08-330 Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2

i umieszczoną informacją o treści : ,,Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sceny plenerowej modułowej na potrzeby realizacji projektu:  Poprawa jakości oferty kulturalnej   i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim”

z dopiskiem Nie otwierać przed dniem 10.04.2015 r. godz.10:00

 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty mailem lub faksem lecz nie jest w stanie zagwarantować nie ujawnienia jej treści przed terminem oficjalnego otwarcia ofert.

Oferta składana mailem w tytule powinna zawierać opis : Oferta na dostawę sceny plenerowej - poufne złożona na adres: samorzą Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr faks. 025 787 90 38

 

 

X. Informacje dodatkowe

1. Złożenie oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy roszczenia względem Zamawiającego                i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem

2. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty .

 

XI. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami :

Longina Oleszczuk – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. 25 787 91 05     kom.600 223 111

 

 

                                                                

                                                                     Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

                                                                                /-/ Longina Oleszczuk