Strona Główna
Aktualności

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Email Drukuj PDF

…………………………………

Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

 

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

 

Edukacja, oświata i wychowanie

- poprzez edukację kulturalną i artystyczną
oraz
wspieranie działalności placówek wychowania pozaszkolnego

(rodzaj zadania publicznego2))

„Z kulturą na Ty”

(tytuł zadania publicznego)

 

w okresie od 15 listopada do 5 grudnia 2015 roku

 

Więcej…
 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Email Drukuj PDF

OSO.523.11.2015

 

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu rocznego

programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

 

 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Poprawiony: środa, 18 listopada 2015 13:57 Więcej…
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały oraz o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w planu

               Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.)   zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Kosów Lacki Uchwały Nr VI/43/13 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały.

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję IX

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu  17 listopada 2015r. o godz.10°° w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim ul. Słoneczna 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

Więcej…
 


Strona 1 z 63
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama