Strona Główna
Aktualności

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na dostawę oprogramowania antywirusowego

Email Drukuj PDF

                                                                                                       Kosów Lacki, dn. 30.06.2015 r.

                                    

                                         Zaproszenie do złożenia ofert cenowych/oferty cenowej

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej

30 000 euro na dostawę programu antywirusowego

Poprawiony: wtorek, 30 czerwca 2015 14:35 Więcej…
 

Byli wśród nas

Email Drukuj PDF

W niedzielę 28 czerwca br. w Kosowie Lackim odbył się Festiwal Różnorodności Kultury Mazowsza i Podlasia oraz tradycji romskiej i żydowskiej „Byli wśród nas”. Ideą przyświecającą organizatorom Festiwalu było przybliżenie powojennemu pokoleniu mieszkańców kultury narodów , które zamieszkiwały tereny wschodniego Mazowsza i Podlasia przed II wojną światową .

Ocalić od zapomnienia i utrwalić ginące piękno to główny cel działań jakie prowadzone są w ramach projektu: Poprawa jakości oferty kulturalnej i promocja dziedzictwa kulturowego regionu w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu w ramach Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Poprawiony: środa, 01 lipca 2015 14:23 Więcej…
 

Zaproszenie na sesję VI

Email Drukuj PDF

Zapraszam na sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015r. godz.12ºº w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej   ul. Szkolna 21  w Kosowie Lackim.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Interpelacje i zapytania radnych gminy.

4.Zapytania mieszkańców gminy.

5.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

6.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.

10. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kosów Lacki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały.

12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok:                                        

   a) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r.,

   b) przedstawienie treści wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej wraz z opinią RIO o wniosku Komisji,

   c) dyskusja.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2015-2025.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na  rok 2015.

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

18.Sprawy różne. 

19.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 20.Zamknięcie obrad.

                                                                          Przewodniczący

                                                                      Rady Miasta i Gminy

           Stanisław Kuziak

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2015 roku

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2015 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2J ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem 16/2015 z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2015 roku.

                                                                    

Więcej…
 


Strona 1 z 56
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama