Strona Główna
Aktualności

Bal charytatywny

Email Drukuj PDF

199043345 607940710598832_7218282142204351418_n

 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje 
o uzgodnieniach z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 
w sprawie dodatkowego szczepienia na Covid-19 dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki 
w najbliższą sobotę, tj.12.06.2021r.
O miejscu i godzinie zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie przez pracowników SP ZOZ. 
Szczegóły dla osób zainteresowanych szczepieniami można uzyskać pod nr telefonów:

692 449 456
539 145 415  
Burmistrz Miasta i Gminy
     /-/ Jan Słomiak
 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Email Drukuj PDF

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.   z 2020r. poz.713 z poźn.zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miasta i Gminy Kosów Lacki raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Nad przedstawionym przez Burmistrza raportem                      o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Termin sesji ustalono na dzień 18 czerwca 2021 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

PLIKI DO POBRANIA:

RAPORT  O STANIE MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

ZGŁOSZENIE UDZIALU W DEBACIE

 

   Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

 

Wiesław Wiśniewski


 

Poprawiony: poniedziałek, 07 czerwca 2021 10:14
 

Informacja

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki informuje, że w dniu

                04 czerwca 2021 r. ( piątek )          Urząd będzie nieczynny.

                                                       Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jan Słomiak                

 


Strona 1 z 226
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama