Strona Główna
Aktualności

Narodowe cztanie

Email Drukuj PDF

narodowe czytanie plakat

M?GOK

 

Zakończenie zajęć wakacyjnych

Email Drukuj PDF

dsc00590W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim na zakończenie wakacyjnych zajęć w poszczególnych sekcjach, odbyły się spotkania animacyjne dla wszystkich chętnych, którzy chcieli uczestniczyć w jakże przyjemnym procesie kształcenia artystycznego.

W ramach tego podsumowania młodzież aktywnie spędzała czas na warsztatach tematycznych takich jak muzyczne, plastyczne, kulinarne, animacyjno-ruchowe, sportowe, czytelnicze.

Dzieci miały możliwość poznania swoich umiejętności wokalnych, ucząc się emisji głosu i rytmiki, zajęcia plastyczne dały możliwości tworzenia różnych ciekawych dzieł sztuki, a zajęcia ruchowo-animacyjne uczyły integracji oraz dobrej zabawy.

W warsztatach kulinarnych, które prowadzone były przez Kosowski Klub Seniora, wzięło udział około 70 osób, tego dnia gościliśmy Księdza Karola Biegluka, dzieci wolontariuszy, którzy uczestniczyli w parafialnych zajęciach „Tydzień Bożej Radości”.

Ciekawym punktem spotkań było również zapoznawanie się z różnymi opowiadaniami, wierszami, powieściami czy też materiałami naukowymi dzięki uprzejmości Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Małgorzaty Adamczyk.

Zajęcia nie tylko były wspaniałą zabawą, ale również nauką integracji, dyscypliny i wiary we własne możliwości.

Na zakończenie „Wakacyjnych zajęć z Kulturą” wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Poprawiony: wtorek, 02 września 2014 12:57 Więcej…
 
 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą skutków realizacji ustaleń zawartych w tym projekcie

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   Gminy Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą skutków realizacji ustaleń zawartych w tym  projekcie  

         Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.1235 z późn. zm.) i uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki nr XVIII/105/2012  z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie  przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą skutków realizacji ustaleń zawartych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosów Lacki, w dniach od 3 września 2014r.  do 24 września 2014r. w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2 w godz. od 8.00 do 16.00
W/w dokumentacja dostępna jest również na stronie internetowej urzędu www.kosowlacki.pl

      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 września 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, pok. Nr 5,   o godz. 11.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1 pkt. 3 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium lub prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2014r.  
                                                                                                                          Burmistrz
                                                                                                           Miasta i Gminy
                                                                                                          /-/ Jan Słomiak

 


Strona 1 z 36
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama